Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Wakacje kredytowe 2022 i 2023 - na czym polegają i kto będzie mógł z nich skorzystać?

Wakacje kredytowe 2022 i 2023 - na czym polegają i kto będzie mógł z nich skorzystać?
Źródło: @Wayhome Studio/Adobe Stock
Spis treści

Czym są wakacje kredytowe?

Na początku wyjaśnijmy pokrótce, na czym polegają wakacje kredytowe znajdujące się w standardowej ofercie banków. Jest to usługa umożliwiająca czasowe zawieszenie spłaty rat kredytu. W zależności od konkretnej instytucji okres odroczenia wynosi najczęściej od jednego do trzech lub sześciu miesięcy. Od banku zależy również, czy oferowania przez niego usługa dotyczy zawieszenia zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty, czy jedynie części kapitałowej - wówczas klient jest zobowiązany do terminowego regulowania odsetek oraz ewentualnych kosztów ubezpieczenia. Wakacje kredytowe mogą skutkować wzrostem kwoty pozostałych rat lub wydłużeniem okresu kredytowania. Decydując się na odroczenie spłaty, kredytobiorca powinien liczyć się ze zwiększeniem kosztów odsetkowych, a co za tym idzie - podwyższeniem całkowitego kosztu zobowiązania.

Dokładne warunki i kryteria uprawniające do skorzystania z wakacji kredytowych różnią się w zależności od indywidualnej polityki banków. Co istotne, rozwiązanie to nie jest skierowane do wszystkich kredytobiorców - usługa ta zwykle dostępna jest przede wszystkim dla osób, które regularnie i terminowo spłacają zobowiązanie.

Wakacje kredytowe 2022 i 2023 – ustawa

9 czerwca 2022 roku Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Zgodnie z jej zapisami osoby posiadające kredyty hipoteczne będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych w 2022 oraz 2023 roku. 30 czerwca Senat przyjął ustawę wprowadzając do niej poprawki doprecyzowujące m.in. kwestię osób, dla których będą dostępne wakacje kredytowe. 7 lipca Sejm poparł większość poprawek Senatu. 14 lipca ustawa została podpisana przez Prezydenta. Jej przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli od 29 lipca 2022 roku.

Na czym polegają wakacje kredytowe 2022/2023?

Ustawowe wakacje kredytowe to rządowy projekt, który przewiduje wprowadzenie możliwości zawieszenia spłaty łącznie ośmiu rat kredytu hipotecznego w 2022 i 2023 roku. Rozwiązanie ma być dostępne dla kredytobiorców od 1 sierpnia 2022 roku. Zgodnie z ustawą będą mogli oni odroczyć:

  • po dwa miesiące spłaty w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku;

  • po jednym miesiącu spłaty w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Zawieszeniu ulega zarówno część kapitałowa, jak i odsetkowa rat. Jedyne opłaty, jakie może w tym czasie ponosić klient, to te z tytułu ubezpieczeń. Odroczone raty zostaną przesunięte na koniec okresu kredytowania, wydłużając czas trwania umowy. Co istotne, w odróżnieniu od standardowych wakacji kredytowych zawieszenie spłaty w ramach ustawowego rozwiązania nie będzie skutkowało naliczeniem dodatkowych odsetek.

Wakacje kredytowe z powodu inflacji

Celem wprowadzenia ustawowych wakacji kredytowych jest wsparcie osób spłacających kredyty hipoteczne i ich ochrona przed utratą płynności finansowej. Z powodu rosnącej inflacji Rada Polityki Pieniężnej decyduje się na kolejne podwyżki stóp procentowych, co wpływa na wzrost rat kredytów hipotecznych. Skorzystanie z wakacji kredytowych ma ułatwić kredytobiorcom spłatę zadłużenia i odciążyć ich domowy budżet. Zdaniem resortu finansów przedstawione rozwiązanie może pomóc około 2 mln Polaków.

Wakacje kredytowe – dla kogo?

Jak już wiadomo, z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby spłacające kredyty hipoteczne. Zapisy ustawy nie określają żadnego kryterium dochodowego. Ustalono jednak pewne wyłączenia, które ograniczają możliwość skorzystania z tego rozwiązania.

Wakacje kredytowe 2022/2023 - dla jakich kredytów? Czy także dla frankowiczów?

Ustawowe wakacje kredytowe będą przysługiwać osobom posiadającym kredyty hipoteczne w polskiej walucie, których umowy kredytowe zostały zawarte przed 1 lipca 2022 roku, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. Rozwiązanie pomocowe nie obejmuje kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska, co oznacza, że nie będą mogli z niego skorzystać m.in. posiadacze kredytów frankowych. Co istotne, o wakacje kredytowe będą mogli wnioskować wyłącznie klienci, którzy zaciągnęli kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych bez względu na to, czy ma on zmienne, czy stałe oprocentowanie. Wakacje mają być dostępne także dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt jeszcze przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym w 2017 roku.

Wakacje kredytowe 2022/2023 - dwa kredyty

Należy zaznaczyć, że osoby posiadające kilka kredytów hipotecznych będą mogły wnioskować o wakacje kredytowe wyłącznie dla jednego z nich. Jak wspomnieliśmy powyżej, kredyt ten powinien dotyczyć nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Rozwiązanie to nie obejmuje kredytów zaciągniętych w celach inwestycyjnych, np. pod wynajem czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wakacje kredytowe – od kiedy i jak z nich skorzystać?

Ustawowe wakacje kredytowe mają być dostępne od 1 sierpnia 2022 roku. W celu skorzystania z tego rozwiązania niezbędne będzie przesłanie odpowiedniego wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać przede wszystkim:

  • oznaczenie kredytobiorcy;

  • oznaczenie kredytodawcy;

  • oznaczenie umowy;

  • wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty zobowiązania;

  • oświadczenie potwierdzające, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Należy mieć na uwadze, że oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dokument powinien zawierać klauzulę o treści “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Spłata kredytu zostaje zawieszona z dniem doręczenia wniosku. W terminie 21 dni bank jest zobowiązany do przekazania kredytobiorcy potwierdzenia otrzymania wniosku. Powinno ono zawierać wskazanie okresu, na jaki została wstrzymana spłata oraz wysokość opłat dotyczących ubezpieczeń.

Zawieszenie spłaty – nadpłata i odsetki

Na co przeznaczyć środki zaoszczędzone dzięki odroczeniu spłaty zobowiązania? Wiele zależy od sytuacji finansowej kredytobiorcy. Jeżeli nie ma on zebranych pieniędzy na nieprzewidziane wydatki, warto wykorzystać tę kwotę na stworzenie tzw. poduszki finansowej, pełniącej rolę funduszu bezpieczeństwa umożliwiającego przetrwanie niespodziewanego kryzysu finansowego. Osoby, które posiadają odpowiednie oszczędności, mogą natomiast dokonać nadpłaty kredytu – zmniejszy się wówczas wysokość kapitału, co wpłynie na obniżenie kosztów odsetkowych. Innym rozwiązaniem może być np. przeznaczenie środków na wybrane inwestycje.

Rządowe wakacje kredytowe – podsumowanie

Celem ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom jest wsparcie obywateli w czasie galopującej inflacji oraz rosnących stóp procentowych. Oprócz wakacji kredytowych zaplanowano również dofinansowanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, wprowadzenie zamiennika dla stawki WIBOR oraz wydłużenie działania tarcz antyinflacyjnych. Największym zainteresowaniem cieszą się wakacje kredytowe, które pozwolą kredytobiorcom na złapanie finansowego oddechu i odciążenie domowego budżetu.