Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Ulga na dziecko 2022/2023. Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Ulga na dziecko 2022/2023. Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej?
Źródło: Tomasz Warszewski / Adobe Stock
Spis treści

Wiadomo, że zadaniem państwa są m.in. obowiązki opiekuńcze, mniej lub bardziej rozbudowane. Środki na te cele pochodzą w dużej mierze z płaconych przez nas podatków, ale podatki nie służą wyłącznie celom fiskalnym; w zależności od tego, co w danym społeczeństwie uznawane jest za wysoką wartość (lub, jak to brzmi w ustawach, „doniosłą”), państwo może regulować strumień podatków tak, aby niektóre grupy podatników odciążyć, wspomóc lub zachęcić do działań istotnych dla społeczeństwa, lokalnej społeczności czy środowiska. W tym celu ustawodawca przygotował szereg ulg podatkowych, przynoszących podatnikom niemałe oszczędności w trakcie roku podatkowego.

Ulga prorodzinna

Jedną z takich ulg jest właśnie ulga na dziecko (lub prorodzinna), której zadaniem jest i odciążenie finansowe rodziców, i zachęta do powiększenia rodziny. Ulgę możemy odliczyć od obliczonego już podatku dochodowego. Rodzice muszą sami pamiętać o wpisaniu prawa do ulgi w rozliczeniu rocznym PIT, ponieważ nie jest ona wyliczana automatycznie.

Komu przysługuje ulga na dziecko?

Ulga prorodzinna przyznawana jest rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym, którzy rozliczają się według skali podatkowej (17% i 32%). Mogą ją otrzymać polscy rezydenci podatkowi, jak również nierezydenci za rok podatkowy, w którym podlegają obowiązkowi podatkowemu. Innymi słowy, ulga należy się tylko za ten rok, w którym płaciłeś podatek dochodowy.

Ulga na dziecko nie przysługuje wyłącznie małżeństwom; skorzystają z niej rodzice bez ślubu, ci, którzy wzięli rozwód lub są w separacji, a także rodzic samotnie wychowujący swoją pociechę.

Warto wiedzieć: Samotny rodzic, który wykonuje władzę rodzicielską, może skorzystać z preferencyjnej formy rozliczania podatku PIT wspólnie z dzieckiem.

Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko?

Wykluczeni są natomiast podatnicy, których dochody opodatkowane są podatkiem liniowym (19%) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (lub działów specjalnych produkcji rolnej) bądź zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. karta podatkowa czy ryczałt ewidencjonowany). Ale: jeżeli poza tym osiągasz dochody opodatkowane według skali podatkowej (17% i 32%), ulga na dzieci również Ci się należy.

Jednak nie każdy rodzic może skorzystać z ulgi, nawet jeśli ma pełnię praw rodzicielskich. Ten przywilej przysługuje wyłącznie tym rodzicom, którzy faktycznie wykonują władzę rodzicielską nad nieletnim dzieckiem, czyli wychowują je i mają nad nim pieczę. Przykładowo, rodzice są rozwiedzeni i tylko jedno z nich zajmuje się na co dzień dzieckiem, drugie zaś ma tylko okazjonalny kontakt przy okazji świąt czy wakacji – w takiej sytuacji drugi rodzic nie może odliczyć ulgi w swoim zeznaniu PIT, nawet jeśli płaci alimenty.

Czy ulga należy się na każdą pociechę?

A jakie warunki musi spełniać Twój potomek, abyś mógł rozliczyć ulgę? Ustawodawca stawia kilka obostrzeń. Ulga przysługuje na każde dziecko, które:

 • nie skończyło jeszcze 18 lat – bez żadnych dodatkowych warunków;
 • nie skończyło 25 lat i wciąż się uczy (warunek konieczny). Dodatkowo dochody uzyskane w ramach ulgi dla młodych Twojej pociechy nie przekraczają w sumie 16061,28 zł w danym roku podatkowym lub nie uzyskuje ono przychodów np. opodatkowanych jednolitą stawką.

Warto wiedzieć: Do dochodów młodego człowieka nie wlicza się renty rodzinnej.

Ulga prorodzinna na dziecko niepełnosprawne

Wiesz już, że gdy Twoja pociecha jest nieletnia albo pełnoletnia (do 25 lat), o ile się uczy i spełnia warunek niskiego dochodu, możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej. Ale pamiętaj, że przysługuje Ci także ulga prorodzinna na dorosłe niepełnosprawne dziecko, jeżeli otrzymuje ono rentę socjalną lub zasiłek/dodatek pielęgnacyjny. W tym wypadku nie wprowadzono żadnego limitu wieku dziecka, zatem de facto może to być dorosły człowiek potrzebujący specjalnej opieki.

Dochód dziecka a ulga prorodzinna

Przyjrzyjmy się teraz dokładniej kwestii dochodów uzyskiwanych przez Twoje pociechy. Jeśli dziecko jest nieletnie, to uzyskiwany przez nie dochód nie ma znaczenia – tak czy inaczej Waszej rodzinie przysługuje ulga.

Natomiast w przypadku osób w wieku 18-25 lat sprawa jest bardziej skomplikowana. Wiesz już, że dochody pełnoletniego dziecka nie mogą przekroczyć 16061,28 zł w ciągu roku (wliczane są w to również dochody uzyskane za granicą). Są jednak i inne obostrzenia. Prawdopodobnie łatwiej będzie powiedzieć, przy jakim dochodzie ulga NIE przysługuje. Są to sytuacje, gdy młody człowiek co prawda nie przekroczył limitu dochodu, ale:

 • prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19% stawką podatku albo ryczałtem ewidencjonowanym,
 • zajmuje się działami specjalnymi produkcji rolnej (np. uprawą w szklarniach czy uprawą grzybni) opodatkowanymi jednolitą 19% stawką podatku,
 • osiąga przychody z tytułu sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, opodatkowane na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo też podlega przepisom ustawy o podatku tonażowym.

Można przyjąć, że szczególnie ostatnie wykluczenie nieczęsto zdarza się w rzeczywistości. Natomiast warto pamiętać, że możesz rozliczyć ulgę, gdy Twoje dziecko osiąga przychody z:

 • działalności rolniczej,
 • najmu prywatnego czy dzierżawy, opodatkowanych ryczałtem 8,5% od przychodów ewidencjonowanych,
 • kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% podatkiem zryczałtowanym, np. z dywidendy, z odsetek uzyskanych z tytułu oszczędzania,
 • ze sprzedaży nieruchomości.

Pamiętaj tylko, że i w powyższych sytuacjach obowiązuje roczny limit dochodów Twojej pociechy (16061,28 zł).

Warunek: uczenie się bądź studiowanie

Uściślijmy teraz kwestię „pobierania nauki” przez Twoją pełnoletnią pociechę. Jak już wiesz, ulga prorodzinna będzie Ci przysługiwała, dopóki dziecko uczy się i nie skończy 25 lat. Co w sytuacji, gdy postanowi zrobić sobie rok przerwy po maturze i dopiero w następnych semestrach rozpocząć studia? Albo gdy 25. urodziny wypadają już w styczniu?

Ustawodawca oczywiście nie zapomniał o tego rodzaju „niuansach”. A zatem gdy pełnoletnie dziecko:

 • kontynuuje naukę w szkole – ulga należy się Waszej rodzinie za wszystkie miesiące w roku podatkowym;
 • po maturze nie kontynuuje nauki – ulga należy się za miesiące nauki oraz miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień);
 • od razu po szkole średniej rozpoczyna studia w październiku tego samego roku – ulga przysługuje za wszystkie miesiące w roku podatkowym;
 • po zakończeniu studiów licencjackich w tym samym roku rozpoczyna studia magisterskie – ulga należy się we wszystkich miesiącach, włącznie z przerwą między jednymi studiami a drugimi;
 • od razu po studiach rozpoczyna studia podyplomowe lub doktoranckie – ulga należy się za wszystkie miesiące aż do miesiąca, w którym Twoja pociecha skończy 25 lat (włącznie).

Warto wiedzieć: Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc, w którym dziecko miało choćby przez jeden dzień status ucznia lub studenta.

Przyjrzyjmy się jeszcze kwestii, czym jest status studenta. Zwykle przysługuje on do końca września ostatniego roku studiów, tym samym ulgę prorodzinną rodzic może rozliczyć za 9 miesięcy w roku podatkowym (z wrześniem włącznie). Co ciekawe, jeżeli student w trakcie studiów skorzysta z urlopu dziekańskiego, to ulga i tak będzie przysługiwała, ponieważ zostaje zachowana ciągłość nauki.

Warto wiedzieć: Zawieszenie w prawach studenta lub przerwa w studiach oznacza równocześnie utratę prawa do ulgi za okres zawieszenia/przerwy.

Do jakich szkół musi uczęszczać dziecko, aby można było skorzystać z ulgi?

Nie jest tak, że młody człowiek może kształcić się gdziekolwiek, by ulga podatkowa została przyznana. Do skorzystania z ulgi uprawnia uczęszczanie do szkoły, o której mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie.

Będą to placówki ponadgimnazjalne, uczelnie publiczne i niepubliczne, kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych, a także wyższa szkoła oficerska.

W przypadku studiów wyższych ich rodzaj i tryb nie mają znaczenia; mogą to być studia doktoranckie, magisterskie czy licencjackie, stacjonarne lub niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne).

Czy każdemu podatnikowi należy się ulga na dziecko? Limit dochodów ważny, ale nie dla wszystkich

Ulga prorodzinna jest szczególnym udogodnieniem dla osób, które mają więcej niż jedną pociechę, bowiem w takiej sytuacji nie ma żadnego limitu dochodów, po przekroczeniu którego ulga by nie przysługiwała. Obojętne zatem, czy zarabiasz miesięcznie 2 tys. zł, czy 20 tys. zł, otrzymasz na swoje dzieci identyczną kwotę. Tak więc:

 • rodzice przynajmniej dwójki dzieci nie są ograniczeni limitem dochodów;
 • dochód rodziców jedynaka nie może przekraczać 112 tys. zł rocznie;
 • dochód samotnego rodzica jednego dziecka nie może wynosić więcej niż 112 tys. zł;
 • rodzice jedynaka, niepozostający w związku małżeńskim, nie mogą osiągnąć dochodu wyższego niż 56 tys. zł.

W przypadku rodziców żyjących w związku partnerskim warto zwrócić uwagę, że limit 56 tys. zł rocznie dotyczy każdego z nich z osobna. Jeżeli więc dochód jednego z nich jest wyższy niż wskazana kwota, a drugiego – niższy, to drugi rodzic może odliczyć ulgę w całości.

Jak obliczyć dochód do ulgi prorodzinnej?

Jeżeli jesteś rodzicem jedynaka, musisz zsumować swój dochód uzyskany w roku podatkowym, aby dowiedzieć się, czy ulga na dziecko Ci się należy. A tu często w grę wchodzą ważne szczegóły. Przede wszystkim do Twojego całorocznego dochodu wliczany jest nie tylko ten opodatkowany według skali podatkowej, ale również – o czym należy pamiętać – dochody opodatkowane podatkiem liniowym (19%) oraz pochodzące ze zbycia akcji, udziałów w spółkach itp. Nie ma przy tym znaczenia, że od tych ostatnich nie możesz odliczyć ulgi: dochód ten musi być wykazany i wliczony do „ogólnej puli”.

Następnie sumę wskazanych dochodów pomniejszasz o kwotę opłaconych w danym roku podatkowym składek ZUS. Jeśli uzyskana kwota jest niższa niż 112 tys. zł (lub 56 tys. zł), wtedy możesz odliczyć ulgę na dziecko.

Wysokość ulgi miesięcznie i rocznie

Przejdźmy teraz do najmilszej kwestii, czyli do wysokości ulgi. Za każdy miesiąc kalendarzowy w roku podatkowym, w którym wykonujesz władzę rodzicielską (bądź pełnisz funkcję opiekuna prawnego czy rodzica zastępczego), możesz odliczyć:

 • 92,67 zł – gdy masz jedno dziecko, pod warunkiem, że nie osiągasz dochodu rocznego wyższego niż 112 tys. zł (w małżeństwie lub jako samotny rodzic) albo 56 tys. zł (rodzic niepozostający w związku małżeńskim);
 • 92,67 zł – na każde dziecko, gdy masz ich dwoje (od chwili narodzenia drugiego dziecka limit dochodowy dla rodzica nie jest brany pod uwagę przy przyznawaniu ulgi);
 • 166,67 zł – na trzecie dziecko;
 • 225 zł – na czwarte i każde kolejne dziecko.

W skali całego roku daje to następujące wartości:

 • 1112,04 zł na pierwsze bądź jedyne dziecko (pamiętaj o limicie dochodów dla rodziców jedynaka!);
 • 1112,04 zł – na drugie dziecko (limit dochodów rodzica nie obowiązuje);
 • 2000,04 zł – na trzecie dziecko;
 • 2700 zł – na czwarte i każde kolejne.

Przykładowo, masz czworo dzieci, zatem wysokość Twojej ulgi wyniesie 6 940,12 zł = 1112,04 zł (pierwsze dziecko) + 1112,04 zł (drugie dziecko) + 2000,04 zł (trzecie dziecko) + 2700 zł (czwarte dziecko).

Warto wiedzieć: Gdy dziecko urodziło się w ostatnim dniu miesiąca, ulga przysługuje za cały ten miesiąc. Przykładowo, Ewa urodziła się 31 grudnia 2021 r., zatem jej rodzice będą mogli wykazać prawo do ulgi za grudzień w zeznaniu podatkowym za rok 2021.

Dorastanie dzieci a ulga prorodzinna. Do jakiego wieku możesz wykazać ulgę w PIT?

Spójrzmy teraz, jak będzie się zmieniała wysokość przysługującej ulgi na przestrzeni lat w rodzinie, w której jest więcej niż jedno dziecko. Przykładowo, Anna i Piotr mają czworo dzieci: w wieku 23, 20, 17 i 13 lat. Najstarsze ukończyło studia licencjackie i szuka pracy, 20-letnie studiuje, ale poza tym pracuje w weekendy i osiąga roczny dochód przekraczający 16061,28 zł.

W takiej sytuacji ulga na najstarsze dziecko nie przysługuje, mimo że nie skończyło ono 25 lat, ponieważ nie kontynuuje nauki; drugie pełnoletnie dziecko również nie ukończyło 25. roku życia, uczy się, niemniej osiąga dochód wykluczający z prawa do otrzymania ulgi przez rodziców. Tym samym ulga prorodzinna może być wykazana tylko na dwoje najmłodszych dzieci Anny i Piotra i jest ona wyliczana tak, jakby Anna i Piotr mieli jedynie dwoje, a nie czworo dzieci. Zatem wysokość ulgi na 17- i 13-latka wyniesie po 1112,40 zł, choć w rzeczywistości są oni trzecim i czwartym dzieckiem.

A co by się stało, gdyby trzecie dziecko po osiągnięciu pełnoletności rzuciło szkołę? Otóż w takiej sytuacji ulga prorodzinna przysługiwałaby jedynie na najmłodszego potomka, ale, co bardzo ważne, Anna i Piotr byliby traktowani identycznie jak rodzice jedynaka, a więc nie mogliby osiągnąć wspólnych rocznych dochodów powyżej 112 tys. zł.

Gdyby jednak najstarszy potomek kontynuował naukę bezpośrednio po studiach licencjackich, a pracująca studentka straciła dochód, ich rodzicom przysługiwałaby ulga na czworo dzieci, w wysokości odpowiednio: 1112,04 zł (23-latek), 1112,04 zł (20-latka), 2000,04 zł (17-latek) i 2700 zł (13-latek). Wtedy też wysokość dochodów rodziców w ogóle nie byłaby brana pod uwagę.

Jak rozliczyć ulgę na dziecko?

Ulgę prorodzinną odliczamy od podatku w deklaracji PIT. Jeżeli Twój podatek wynosi tyle, że nie masz jak odliczyć ulgi, to masz prawo otrzymać kwotę, której nie udało się wykorzystać. Wyjaśnijmy to na przykładzie. Gdy należy Ci się zwrot podatku, np. w wysokości 100 zł, to nie masz od czego odliczyć ulgi, bo nie jesteś nic winien Urzędowi Skarbowemu. Wtedy to fiskus przelewa Ci należne 100 zł + 1112,04 zł. Ale gdyby w rocznym rozliczeniu okazało się, że musisz wpłacić na rachunek fiskusa 1100 zł podatku, to należna ulga na jedno dziecko „spłaci” należną daninę, a Tobie będzie należało się jeszcze 20,04 zł „reszty”.

Oczywiście gdyby nie istniały w tej kwestii żadne ograniczenia, byłoby zbyt pięknie. Zatem zwrot, który Ci przysługuje, nie może przekroczyć zapłaconych przez Ciebie składek zdrowotnych i na ubezpieczenie społeczne, które podlegają odliczeniu. Krótko mówiąc, im mniej wpłaciłeś do publicznej kasy, tym mniejsze wsparcie Ci się należy. W przypadku nawet płacy minimalnej bez problemu spełnisz to kryterium; jeżeli jednak pracowałeś dorywczo przez krótki okres w roku podatkowym, wysokość ulgi zostanie zmniejszona do wysokości opłaconych z Twojego wynagrodzenia wspomnianych składek.

Rozliczenie małżonków osobno a ulga na dziecko

Rodzice pozostający w związku małżeńskim otrzymują jedną ulgę (dotyczy to także opiekunów prawnych dziecka lub rodziców zastępczych). Nie jest więc tak, że każdemu z nich należy się ulga z osobna.

Jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, we wspólnym zeznaniu wpisujecie ulgę na każde dziecko.

Gdy rozliczacie się osobno, możecie dowolnie podzielić ulgę między siebie, np. po połowie (50% ulgi dla żony, drugie 50% dla męża). Ulgę może też odliczyć w całości tylko jeden rodzic, wtedy współmałżonek nie wpisuje ulgi do swojego zeznania.

W załączniku do zeznania (PIT/O) musisz wpisać numery PESEL dzieci.

Warto wiedzieć: Urząd Skarbowy może zweryfikować, czy aby na pewno ulga Ci się należy; w takiej sytuacji będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty lub zaświadczenia, np. odpis aktu urodzenia dziecka czy zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły / na studia, zaświadczenie sądowe o ustanowieniu Cię opiekunem prawnym dziecka lub ustaleniu rodziną zastępczą.

Co z przedsiębiorcami?

Prawo do ulgi przysługuje podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej, zatem przedsiębiorcy nie są z definicji wykluczeni z grona beneficjentów. Przeciwnie, jeśli rozliczają się w ramach skali, również mogą skorzystać z ulgi na identycznych warunkach co pracownicy. Co istotne, objęcie przedsiębiorcy podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie zawiesza automatycznie prawa do ulgi, jednak trzeba pamiętać, że przysługuje ona wyłącznie od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Sytuacje szczególne

Życie pisze różne scenariusze, ale nie ma obaw: ustawodawca przygotował się na niemal każdą ewentualność. I tak, prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej nie przysługuje od początku miesiąca kalendarzowego, w którym Twoja pociecha wzięła ślub. Identycznie będzie w sytuacji, gdy dziecko zostało odebrane rodzicom i umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie. Przykładowo: studenci Katarzyna i Sebastian pobrali się w kwietniu w wieku 24 lat. Ich rodzicom ulga prorodzinna przysługuje wyłącznie za styczeń, luty i marzec.

Ciekawostka: w miesiącu, w którym przejmujesz pieczę nad dzieckiem jako jego opiekun prawny lub rodzic zastępczy, ulga będzie Ci przysługiwała za każdy dzień sprawowania opieki. Jej wysokość to 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia, czyli 1/30 z min. 92,67 zł.

Separacja, rozwód a prawo do ulgi

Rozstanie często wymusza ponowne wynegocjowanie relacji i zobowiązań pomiędzy dorosłymi i między rodzicami a dziećmi. Dotyczy to także ulgi podatkowej, która – jak już wiesz – jest jedna na każde dziecko i wymagane jest uzgodnienie, kto i w jakich proporcjach będzie ją pobierał. Ta kwestia również wymaga porozumienia między rodzicami.

Ulga na dziecko przysługuje rodzicowi, który nie tylko ma, ale przede wszystkim wykonuje władzę rodzicielską. Co to oznacza w praktyce? Przypuśćmy, że po rozwodzie dziecko zamieszkało z matką, ojciec zaś płaci alimenty, raz w miesiącu zabiera do siebie pociechę i raz w roku na wakacje. Taki układ nie zostanie uznany za faktyczne sprawowanie władzy rodzicielskiej, choć ojciec wciąż ma władzę rodzicielską – nie opiekuje się jednak dzieckiem na co dzień.

Patrząc na to z drugiej strony, samo płacenie alimentów nie jest dowodem na to, że władza rodzicielska nie jest wykonywana (na zasadzie: „płaci, ale się nie interesuje”).

Trzeba pamiętać, że rozliczenie odbywa się za każdy miesiąc wykonywania władzy, zatem jeśli dziecko mieszka przez 6 miesięcy u matki, a przez 6 kolejnych u ojca, to ulga powinna być rozdzielona po równo. „Powinno” jest tu słowem-kluczem, bowiem ustalenie odpowiednich proporcji leży po stronie byłych małżonków.

Ulga na dziecko: ile wynosi, komu się należy, jak z niej skorzystać? Podsumowanie

Wspieranie rodzicielstwa to jeden z ważniejszych aspektów polityki finansowej i społecznej państwa. Jednym z wykorzystywanych do tego narzędzi jest system ulg podatkowych, takich jak ulga prorodzinna. Komu przysługuje to rozwiązanie? Mogą po nie sięgnąć podatnicy o dowolnym stanie cywilnym: małżonkowie, rodzic samotnie wychowujący dziecko, rozwodnicy, a także rodzice bez ślubu.

Czy dla Polek i Polaków wizja corocznej ulgi podatkowej jest przekonującym argumentem do powiększenia rodziny, jest więcej niż wątpliwe, nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że ulga może co roku przynosić konkretne korzyści finansowe.

Przede wszystkim, ulgę na dziecko odlicza się od już wyliczonego podatku, co pozwala zmniejszyć daninę należną państwu, a jeżeli podatnik nie jest nic winien, otrzyma rekompensatę (czyli po prostu pieniądze na swoje konto osobiste).

Choć podstawowymi warunkami skorzystania z ulgi jest posiadanie dzieci, sprawowanie władzy rodzicielskiej oraz rozliczanie się według skali podatkowej, to ustawodawca wprowadził też i inne ograniczenia. Głównie dotyczą one relacji liczba dzieci vs dochody roczne (i rodziców, i dzieci).

Na gorszej pozycji stoją rodzice jedynaków. Niezależnie od tego, czy pozostajesz w związku małżeńskim, czy jesteś samotnym rodzicem, gdy Wasze/Twoje dochody roczne przekroczą 112 tys. zł, ulga nie zostanie przyznana.

Zdecydowanie mniej mogą zarabiać osoby z jednym dzieckiem, nie będące w związku małżeńskim, bo tylko do 56 tys. zł rocznie. O co tu chodzi? Mówiąc krótko, o rodziców, którzy żyją w nieformalnym związku; choć nie są małżeństwem, nie można ich uznać za samotną matkę bądź ojca. A tylko wtedy przysługiwałby im wyższy limit dochodowy (112 tys. zł).

Z kolei w przypadku rodziców dwojga lub więcej dzieci limit dochodów nie jest istotny: rodzice mogą uzyskiwać dochód znacznie ponad 112 tys. zł rocznie, a ulga będzie i tak im przysługiwała na każde dziecko.

Ulga należy się za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej, a im więcej dzieci w rodzinie – tym kwota ulgi jest wyższa. Za cały rok oznacza to poniższe kwoty:

 • na pierwsze i drugie dziecko przysługuje po 1112,04 zł;
 • na trzecie dziecko – już 2000,04 zł;
 • na czwarte i każde kolejne po 2700 zł.

Kolejne ograniczenia to wiek potomstwa. Z zasady ulga należy się na każde dziecko, które nie skończyło jeszcze 18 lat, niezależnie od tego, czy osiąga ono jakiś dochód. Nie oznacza to jednak, że z chwilą, gdy młody człowiek osiąga pełnoletność, wydatki na jego potrzeby i rozwój ustają – wręcz przeciwnie. Zatem, ulga na dziecko pełnoletnie wciąż Wam przysługuje – i to w tej samej wysokości – dopóki Twoja pociecha skończy 25 lat. Ile może zarobić dziecko, żebyście nie stracili ulgi? Roczny dochód studenta nie może przekroczyć 16061,28 zł.

Ostatnią kwestią, o której należy pamiętać, to wykazanie prawa do ulgi prorodzinnej w corocznym rozliczeniu z fiskusem. Ulga nie jest naliczana automatycznie, jeżeli więc sam jej nie wskażesz, nic nie dostaniesz. A ponieważ skorzystanie z tego rozwiązania jest wyjątkowo proste (wystarczy tylko podać numery PESEL dzieci), szkoda byłoby, gdyby przepadł Wam ten konkretny zastrzyk gotówki.