Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Rachunki maklerskie IKE i IKZE – przegląd oferty rynkowej

Rachunki maklerskie IKE i IKZE – przegląd oferty rynkowej
Spis treści

Dlaczego warto korzystać z rachunku maklerskiego IKE lub IKZE?

Podstawową zaletą rachunków inwestycyjnych IKE (indywidualne konto emerytalne) i IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (potocznie mówi się o "podatku Belki"). Dzięki temu wszystkie osiągnięte dochody z zyskownej sprzedaży akcji, otrzymanych dywidend czy zarobionych odsetek trafią do nas w całości. Dla porównania – posiadając konto maklerskie prowadzone poza IKE lub IKZE, od wyżej wymienionych wpływów należy odprowadzić aż 19% podatku.

Druga korzyść, która dotyczy wyłącznie rachunku IKZE, to możliwość uwzględnienia dokonanych na niego wpłat w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeśli ktoś na tego typu konto przeleje w ciągu roku na przykład 6310,80 zł (tyle w 2021 roku wynosi limit wpłat na IKZE dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej), ten odliczy od podatku dochodowego przynajmniej 1072 zł. Zysk z tego tytułu jest więc naprawdę duży. Z drugiej strony, oszczędzanie na koncie IKZE, inaczej niż w przypadku rachunku IKE, wiąże się ze zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, który trzeba zapłacić po opuszczeniu programu.

Ważną zaletą kont IKE oraz IKZE jest fakt, że pozwalają na korzystnych zasadach przekazać środki spadkobiercom i osobom uposażonym. Dziedziczony kapitał nie podlega podatkowi Belki ani podatkowi od spadków i darowizn. Co więcej, w przypadku IKZE możliwe jest uniknięcie zryczałtowanego podatku - wystarczy, że spadkobierca lub uposażona osoba przeniesie środki w ramach wypłaty transferowej na swoje konto IKZE.

W co można zainwestować w ramach konta IKE i IKZE?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach rachunków IKE i IKZE można inwestować w papiery wartościowe różnych emitentów (m.in. akcje, obligacje) oraz produkty strukturyzowane - mogą być to instrumenty notowane na GPW (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), jak również te z rynków zagranicznych. Ponadto posiadacze takich kont mogą dokonać zakupu certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach otwartych i funduszach typu ETF.

W ramach rachunku IKE i IKZE nie można natomiast inwestować w instrumenty pochodne o wysokim ryzyku, takie jak kontrakty terminowe czy opcje, jak również korzystać z kredytu maklerskiego oraz usługi odroczonego terminu płatności (OTP).

Jakie biura maklerskie oferują rachunki IKE i IKZE?

No dobrze, skoro poznaliśmy już główne zalety posiadania kont emerytalnych, pora przejść do przeglądu aktualnych ofert. Według stanu na styczeń 2021 roku na polskim rynku działało:

  • 5 domów maklerskich oferujących rachunki inwestycyjne IKE oraz IKZE (BM mBanku, DM Banku BPS, DM BDM, DM BOŚ i DM Noble Securities);

  • 2 domy maklerskie oferujące rachunki inwestycyjne IKE (Santander Biuro Maklerskie i DM PKO BP);

  • 1 dom maklerski oferujący konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE (DM Millennium).

Oznacza to, że preferencyjny podatkowo rachunek IKE lub IKZE można założyć w sumie w ośmiu różnych domach maklerskich.

IKE i IKZE - rachunek maklerski (przegląd ofert)

Aby ułatwić Wam wybór najlepszego rachunku maklerskiego IKE lub IKZE, dokonaliśmy porównania ich najważniejszych parametrów. W dalszej części tekstu znajdziecie informacje na temat: kosztu otwarcia i prowadzenia tego typu kont, prowizji pobieranych od zakupionych akcji i obligacji oraz wszelkiego rodzaju dodatkowych opłat, z którymi wiąże się ich posiadanie.

Koszt posiadania rachunku IKE i IKZE

O ile spora część zwykłych rachunków maklerskich podlega opłacie za prowadzenie, tak w przypadku kont IKE oraz IKZE standardem jest bezkosztowość. Jak wynika z poniższej tabeli, aż sześć analizowanych przez nas domów maklerskich nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie takich rachunków inwestycyjnych.

Opłaty za korzystanie z kont emerytalnych nie unikniemy w dwóch miejscach. Prowadzenie IKZE w DM MIllennium kosztuje 12 zł kwartalnie, natomiast za Konto Super IKE DM PKO BP płaci się 60 zł rocznie.

Opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego IKE lub IKZE w poszczególnych domach maklerskich

Dom maklerski

Dostępne rodzaje rachunków

Opłata za otwarcie rachunku

Opłata za prowadzenie rachunku

Dom Maklerski BDM S.A.

IKE i IKZE

0 zł

0 zł

Dom Maklerski BOŚ S.A.

IKE i IKZE

0 zł

0 zł

Dom Maklerski Banku BPS

IKE i IKZE

0 zł

0 zł

Santander Biuro Maklerskie​

IKE

0 zł

0 zł

Biuro Maklerskie mBank

IKE i IKZE

0 zł

0 zł

Millennium Dom Maklerski

IKZE

0 zł

48 zł rocznie

Dom Maklerski PKO BP

IKE

0 zł

60 zł rocznie***

Dom Maklerski Noble Securities

IKE i IKZE 0 zł 0 zł
*W przypadku Konta SUPER IKE prowadzonego przez DM PKO BP obowiązuje dodatkowa opłata równa 0,1% nominalnej wartości obligacji skarbowych zakupionych na rynku pierwotnym. Opłatę tę ponosi się wyłącznie, jeśli byliśmy posiadaczami tego typu obligacji na koniec danego roku kalendarzowego.

Prowizje od kupna akcji i obligacji

Jeśli chodzi o zakup akcji i obligacji w ramach rachunku inwestycyjnego IKE lub IKZE, to zdecydowanie najtaniej zrobimy to w Domu Maklerskim Banku BPS. Obowiązująca tam stawka prowizji wynosi zaledwie 0,13% wartości transakcji, ale nie mniej niż 3 zł (stawka dotyczy zarówno kupna akcji, jak i obligacji). W przypadku pozostałych domów maklerskich pobierane prowizje są już znacznie wyższe. Nabywając za ich pośrednictwem akcje notowane na warszawskiej giełdzie, musimy liczyć się z wydatkiem w wysokości 0,38% - 0,39% kwoty zrealizowanego zlecenia. Natomiast w przypadku obligacji będzie to koszt rzędu 0,19% - 0,20% wartości transakcji.

Przyglądając się stawkom prowizji w poszczególnych biurach maklerskich, warto zwrócić uwagę na ofertę konta SUPER IKE w DM PKO BP. Rachunek ten oprócz zakupu obligacji skarbowych na rynku giełdowym, umożliwia także ich nabycie na rynku pierwotnym bezpośrednio od emitenta. Jeśli wybierzemy tę drugą opcję - będziemy zwolnieni z jakichkolwiek opłat i prowizji. Warto dodać, że w ofercie PKO BP dostępne jest też specjalne konto IKE-Obligacje, jednak jego funkcjonalność ogranicza się wyłącznie do możliwości nabywania detalicznych obligacji skarbowych.

Wysokość prowizji od kupna i sprzedaży akcji i obligacji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Dom maklerski

Dostępne rodzaje rachunków

Prowizja za kupno obligacji (% wartości transakcji)

Prowizja za kupno akcji (% wartości transakcji)

Dom Maklerski BDM S.A.

IKE i IKZE

0,19% min. 5,95 zł

0,39% min. 5,95 zł

Dom Maklerski BOŚ S.A.

IKE i IKZE

0,19% min. 5 zł

0,38% min. 5 zł

Dom Maklerski Banku BPS

IKE i IKZE

0,13% min. 3 zł

0,13% min. 3 zł

Santander Biuro Maklerskie

IKE

0,19% min. 5 zł

0,39% min. 5 zł

Biuro Maklerskie mBank

IKE i IKZE

0,19% min. 5 zł

0,39% min. 5 zł

Millennium Dom Maklerski

IKZE

0,20% min. 4,99 zł

0,38% min. 4,90 zł*

Dom Maklerski PKO BP

IKE

0,20% min. 5 zł**

0,39% min. 5 zł

Dom Maklerski Noble Securities IKE i IKZE 0,2% min. 5 zł 0,38% min. 10 zł
* W przypadku obrotów powyżej 50 tys. zł miesięcznie obowiązuje obniżona wartość prowizji. ** Brak opłat w przypadku kupna obligacji skarbowych na rynku pierwotnym.

Prowizje od handlu jednosesyjnego (day tradingu)

Dla części osób istotne znaczenie będą miały także rabaty udzielane przez poszczególne biura maklerskie za tzw. daytrading. Niezorientowanym wyjaśnimy, że daytraderami nazywani są tacy inwestorzy, którzy podczas tej samej sesji giełdowej dokonują zarówno kupna, jak i sprzedaży tego samego instrumentu finansowego. W przypadku kont IKE i IKZE tym instrumentem będą przede wszystkim akcje.

W praktyce taki rabat udzielany jest od „zlecenia odwrotnego” realizowanego danego dnia. Przykładowo – Jan Kowalski w godzinach porannych zakupił akcje banku PKO BP. Od tej transakcji zapłacił standardową prowizję, zgodną z taryfą opłat danego biura maklerskiego. Widząc rosnące notowania posiadanych akcji inwestor po kilku godzinach zdecydował się na dokonanie sprzedaży. Za realizację transakcji zapłacił obniżoną prowizję, zgodną z taryfą opłat dla transakcji jednosesyjnych (daytradingowych).

Wysokość prowizji za kupno akcji w transakcjach jednosesyjnych w ramach rachunków inwestycyjnych IKE i IKZE

Dom maklerski

Dostępne rodzaje rachunków

Prowizja za kupna akcji w day tradingu (% wartości transakcji)

Dom Maklerski BDM S.A.

IKE i IKZE

0,18%

Dom Maklerski BOŚ S.A.

IKE i IKZE

0,15% min. 5 zł

Dom Maklerski Banku BPS S.A.

IKE i IKZE

0,13% min. 3 zł*

Santander Biuro Maklerskie​

IKE

0,25% min. 5 zł

Biuro Maklerskie mBank S.A.

IKE i IKZE

0,25%

Millennium Dom Maklerski S.A.

IKZE

0,20% min. 4,90 zł

Dom Maklerski PKO BP

IKE

0,39% min. 5 zł*

Noble Securities IKE i IKZE 0,25% min.10 zł
* Brak zniżek dla daytraderów

Powyższa tabela zawiera informacje, jak kształtują się prowizje dla day traderów w poszczególnych biurach maklerskich. Najtaniej taką operację przeprowadzimy w DM Banku BPS, gdzie od „transakcji odwrotnych” pobierana jest opłata w wysokości jedynie 0,13% (min. 3 zł) wartości zlecenia. Minimalnie więcej, bo 0,15% (min. 5 zł), daytraderzy zapłacą, sprzedając akcje w DM BOŚ, natomiast w Domu Maklerskim BDM opłata z tego tytułu wyniesie 0,18% prowizji. W pozostałych instytucjach oferujących rachunki typu IKE i IKZE taka operacja będzie kosztowała przynajmniej 0,20%, a najwięcej zapłacą za nią klienci Domu Maklerskiego PKO BP – 0,39% (min. 5 zł).

Koszty handlu na rynkach zagranicznych

A teraz coś dla nieco bardziej doświadczonych inwestorów, którzy oprócz dostępu do polskiego rynku giełdowego chcieliby handlować również na zagranicznych giełdach. Możliwość zawierania tego typu transakcji w ramach rachunków IKE i IKZE oferują obecnie 3 działające w Polsce domy maklerskie. Usługa ta dostępna jest w Santander Biurze Maklerskim, DM mBanku oraz w DM BOŚ.

Pod względem kosztów najlepiej prezentuje się oferta ostatniego z wymienionych biur - DM mBanku. Korzystając z jego usług, za kupno lub sprzedaż akcji notowanych na zagranicznych rynkach akcji zapłacimy jedynie 0,29% (min. 5 EUR/5 USD/5 GBP) wartości zlecenia. Podobne stawki obowiązują w Domu Maklerskim BOŚ, przy czym minimalna kwota prowizji od zawieranych transakcji jest tutaj nieco wyższa (0,29% min. 7 EUR/7,5 USD/6 GBP). Z kolei w Santander Biurze Maklerskim opłaty będą już nieco wyższe. Kupno akcji notowanych na jednej z kilkunastu zagranicznych giełd (tyle dostępnych jest w ofercie) będzie kosztowało nas 0,39% (min. 12 jednostek waluty transakcji).

Koszty korzystania i inwestowania na rynkach zagranicznych w ramach rachunków IKE i IKZE

Dom maklerski

Dostępne rodzaje rachunków

Otwarcie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

Prowizja od zakupu akcji

Santander Biuro Maklerskie​

IKE

Bezpłatnie

0,39% min. 12 USD/GBP/EUR/CHF

Dom Maklerski BOŚ

IKE i IKZE Bezpłatnie

0,2% min. 10 PLN/2,2 EUR/2,7 USD/2 GBP - do 31 marca 2021 r.

0,29% min. 7 EUR/7,50 USD/6 GBP - standardowo

Dom Maklerski mBanku IKE i IKZE Bezpłatnie 0,29% min. 5 EUR/5 USD/5 GBP

Opłaty za przeniesienie i wycofanie środków

Ostatnim elementem oferty rachunków inwestycyjnych IKE i IKZE, na który warto zwrócić uwagę przy wyborze konkretnego konta, są opłaty z tytułu transferu środków oraz ich przedwczesnego wycofania. Pierwszy z wymienionych przypadków dotyczy sytuacji, kiedy zdecydujemy się na przeniesienie posiadanego portfela do innego biura maklerskiego. W takiej sytuacji – z uwagi na wiele różnych zmiennych - koszt trudny jest do ustalenia i może wynieść od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Większość domów maklerskich podaje jedynie, że jest on zgodny z kosztami poniesionymi na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).

Z opłatą musimy liczyć się także, jeśli zdecydujemy się na zamknięcie posiadanego rachunku inwestycyjnego IKE lub IKZE w ciągu 12 miesięcy od daty jego otwarcia. W takim przypadku dany dom maklerski zwróci nam zgromadzone środki, ale przy okazji pobierze prowizję, która wyniesie przynajmniej 100 zł.

Dom maklerski

Dostępne rodzaje rachunków

Opłata za transfer środków do innego IKE lub IKZE (% wartości przenoszonych instrumentów finansowych)

Opłata za wycofanie środków z rachunku w ciągu pierwszych 12 miesięcy

Dom Maklerski BDM S.A.

IKE i IKZE

1,49% min. 99 zł

149 zł

Dom Maklerski BOŚ S.A.

IKE i IKZE

0,50% min. 25 zł

150 zł

Dom Maklerski Banku BPS S.A.

IKE i IKZE

Zgodna z cennikiem KDPW*

0,5% min. 100 zł

Santander Biuro Maklerskie

IKE

Zgodna z cennikiem KDPW*

150 zł

Biuro Maklerskie mBank S.A.

IKE i IKZE

Zgodna z cennikiem KDPW*

Brak danych

Millenium Dom Maklerski S.A.

IKZE

Brak danych

5% min. 100 zł

Dom Maklerski PKO BP

IKE

0,3% min. 50 zł wartości portfela**

150 zł

Noble securities IKE i IKZE 0,5%min 50 zł brak***
* Opłata uzależniona jest od wartości portfela oraz rodzaju posiadanych instrumentów finansowych. ** W przypadku transferu bez przeniesienia własności opłata nie jest pobierana. ***Dom Maklerski zastrzega, że taka opłata (w nieustalonej wysokości) może pojawić się przed upływem 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy IKE lub IKZE.

Oferta promocyjna IKZE od AXA TFI

Niezależnie od powyższych ofert zwracamy uwagę na propozcję od AXA TFI, w której za otwarcie IKZE i wpłatę min. 2000 zł można otrzymać 200 zł premii:

Naszym zdaniem

Jak pokazaliśmy w naszym tekście, koszty posiadania i korzystania z rachunków inwestycyjnych IKE i IKZE dość mocno różnią się w zależności od domu maklerskiego, który je oferuje. Pierwsze różnice pojawiają się już na etapie opłaty za prowadzenie tego typu kont. Koszty z tego tytułu mogą wynieść od zera do ponad sześćdziesięciu złotych, a to i tak niewielka różnica w stosunku do prowizji pobieranych od zakupionych akcji i obligacji. Rozrzut pomiędzy aktualnie najlepszą a najmniej korzystną ofertą jest aż 3-krotny, co w praktyce może przełożyć się nawet na kilkaset złotych różnicy w zapłaconej prowizji (ostateczna wartość zależy od częstotliwości handlu i inwestowanych kwot). Podobne różnice odnotowaliśmy również w przypadku prowizji pobieranych za handel na rynkach zagranicznych.

W związku z powyższym przed wybraniem konkretnej oferty radzimy zastanowić się, jakim typem inwestora jesteśmy. Jeśli w ramach konta IKE lub IKZE będziemy inwestowali sporadycznie, kupując głównie bezpieczne obligacje – priorytet powinien mieć niski koszt prowadzenia rachunku. Jeśli jednak naszym celem jest aktywny handel akcjami, wówczas w pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na prowizje od handlu, gdyż to one będą miały największy udział w kosztach korzystania z tego typu rachunku.

Ranking indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Miejsce

Dom maklerski

Dostępne rachunki

1

DM BPS

IKE i IKZE

2

DM BOŚ

IKE i IKZE

3

DM mBanku

IKE i IKZE

4

DM BDM IKE i IKZE

5

Santander Biuro Maklerskie

IKE

6 Noble securities IKE i IKZE

7

DM Millennium

IKZE

8

DM PKO BP

IKE

Ranking najlepszych IKE i IKZE - metodologia

Nasz ranking opracowaliśmy w oparciu o podobne zasady, co w przypadku zestawienia najlepszych kont maklerskich. Na wynik danego IKE lub IKZE największy wpływ miały: koszt otwarcia i prowadzenia rachunku oraz wysokość prowizji od handlu akcjami i obligacjami. Dodatkowe punkty można było otrzymać także za dostęp do rynków zagranicznych oraz za przystępne warunki przeniesienia papierów wartościowych z innego konta. Znaczenie miały również takie parametry jak: jakość obsługi oraz funkcjonalność systemu transakcyjnego.