Rachunek bankowy dla obcokrajowca

Rachunek bankowy dla obcokrajowca © Andrey Popov / Fotolia

W Polsce studiuje lub pracuje coraz większa liczba cudzoziemców, którzy często potrzebują rachunku osobistego. Sprawdzamy, jak banki traktują zagranicznych klientów i czy ułatwiają im założenie konta.

Cudzoziemiec, który zamierza założyć w Polsce konto osobiste, często natrafia na znaczne utrudnienia. Przede wszystkim nie otworzy rachunku przez Internet, a jedynie w stacjonarnym oddziale banku – ta zasada obowiązuje w niemal wszystkich polskich instytucjach bankowych. Bywa też, że przy podpisywaniu umowy o konto musi przedstawić znacznie więcej dokumentów potwierdzających jego tożsamość niż obywatel naszego kraju. Najczęściej do założenia rachunku wystarcza paszport i/lub karta pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, jednak nie jest to regułą – w niektórych bankach konieczne są również dodatkowe dokumenty.

Ponadto każdy polski bank ustala swoje własne zasady obowiązujące cudzoziemców wnioskujących o konto, jednak dotarcie do tych wytycznych nie zawsze jest proste. Praktyka pokazuje, że niekiedy nawet szeregowi pracownicy zatrudnieni w oddziałach banku nie znają procedur obowiązujących w takich przypadkach.

Rezydenci mają łatwiej

Niemal wszystkie polskie banki deklarują możliwość otworzenia rachunku dla cudzoziemca. Warto jednak zaznaczyć, że o ile większość z nich jest skłonna założyć konto rezydentowi (a więc osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski), o tyle mniej chętnie zaliczy do grona swoich klientów osoby, które mają miejsce zamieszkania za granicą (czyli tzw. nierezydentów). W praktyce oznacza to, że cudzoziemiec, który legalnie przebywa w Polsce i posiada kartę pobytu stałego lub czasowego, ma znacznie więcej możliwości otworzenia konta niż obcokrajowiec pracujący w Polsce „na czarno” bądź osoba, która na stałe mieszka w swoim rodzinnym kraju, a Polskę odwiedza okazjonalnie.

Nieliczne banki oferujące konta dla nierezydentów z reguły proszą o dodatkowe dokumenty, które potwierdzą ich tożsamość oraz dane adresowe - np. dowód osobisty kraju pochodzenia (identity card), prawo jazdy, oświadczenie o miejscu zamieszkania. W przypadku rezydentów sprawa jest o wiele prostsza – adres zameldowania jest podany w dokumencie urzędowym, jakim jest karta czasowego lub stałego pobytu.

Każdy bank ma swoją własną procedurę zakładania kont dla cudzoziemców

Zasady otwierania rachunków osobistych dla cudzoziemców określają wewnętrzne regulacje banku. Niestety, wytyczne te nie są powszechnie dostępne dla potencjalnych klientów - banki nie zamieszczają takich informacji ani w regulaminach otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, ani na swoich stronach internetowych (i to nawet wówczas, gdy strona ma wersję anglojęzyczną). Tak więc obcokrajowiec, który chce poznać wymogi obowiązujące w danym banku, najszybciej może to uczynić telefonicznie - kontaktując się z infolinią i osobiście wypytując konsultanta o wszystkie szczegóły. Jeżeli zaś chce porównać oferty kilku banków – musi wykonać naprawdę sporo telefonów.

Otwieranie konta przez Internet - nie dla cudzoziemca

Chociaż banki coraz bardziej upraszczają procedury związane z założeniem konta - obecnie można je otworzyć nie tylko w oddziale, lecz również przez Internet, infolinię, a nawet aplikację mobilną – ułatwienia te nie dotyczą obcokrajowców. W przypadku cudzoziemców próba wypełniania formularza online najczęściej kończy się niepowodzeniem – system odrzuca taki wniosek. W nielicznych instytucjach wypełnienie wniosku o konto drogą elektroniczną jest co prawda możliwe, jednak podpisanie umowy wymaga już wizyty w oddziale.

W większości banków po założeniu konta klient musi odczekać kilka dni, zanim otrzyma kartę płatniczą. Niestety, żaden bank nie wysyła kart za granicę (ani pocztą, ani za pośrednictwem kuriera). Jest to znaczne utrudnienie zwłaszcza dla nierezydentów – aby wejść w posiadanie "plastiku", muszą podać we wniosku polski adres korespondencyjny (pod który trafi przesyłka), a następnie pofatygować się po odbiór karty do naszego kraju.

Bariera językowa

Warto zauważyć, że obowiązujące w polskich bankach procedury zmuszają cudzoziemców do częstych kontaktów z pracownikami tych instytucji. Aby uzyskać informację, jak założyć konto, obcokrajowiec musi porozmawiać z konsultantem; aby podpisać umowę - powinien porozumieć się z pracownikiem oddziału. Nie zawsze jest to proste, jeżeli cudzoziemiec kiepsko mówi po polsku, a doradca klienta nie zna żadnego obcego języka.

Teoretycznie banki nie muszą ułatwiać cudzoziemcom życia – w regulaminie wszystkich działających w naszym kraju instytucji bankowych widnieje zapis, że w relacjach banku z posiadaczem rachunku obowiązującym językiem jest język polski. Niemniej przeprowadzone w 2012 r. przez firmę Idea Expert badania wykazały, że przynajmniej część banków próbuje zadbać o komfort obcojęzycznych klientów i w swoich placówkach naziemnych wprowadza obsługę w języku angielskim (Credit Agricole – również w j. francuskim, a BZ WBK – hiszpańskim).

W większych miastach funkcjonują również oddziały, w których pracownicy posługują się językiem niemieckim lub rosyjskim – jednak aby je zlokalizować, trzeba najpierw poprosić o pomoc konsultanta danego banku, który wskaże obcokrajowcowi takie placówki. W przypadku mniejszych miejscowości obcokrajowcom często nie pozostaje nic innego, jak przyjść do banku w towarzystwie tłumacza.

Częstsze odmowy

Przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych badanie wykazało, że legalnie przebywający w naszym kraju cudzoziemcy często spotykają się z odmową założenia konta. W przeprowadzonym przez ISP teście wzięli udział Polacy, Białorusini oraz mieszkańcy kilku krajów arabskich i azjatyckich, którzy próbowali otworzyć rachunek w pięciu oddziałach pięciu różnych banków (przy czym instytucje te oficjalnie deklarowały, że bez problemu założą obcokrajowcowi konto). Testerzy azjatyccy na 25 prób nie mogli założyć konta w 5 przypadkach (w szóstym uczestnik eksperymentu uzyskał informację, że dostanie mailem potwierdzenie, czy w jego przypadku otworzenie konta jest możliwe). Białorusini spotkali się z odmową w aż 9 przypadkach, z kolei polscy testerzy we wszystkich oddziałach mogli założyć rachunek bez żadnych problemów.

Zagraniczni uczestnicy eksperymentu podkreślali również niską jakość obsługi klienta. Pracownicy banku nie byli pewni swojego postępowania, często radzili się innych doradców lub porozumiewali z osobami z centrali, ponadto podawali ogólnikowe informacje na temat rachunku, którym był zainteresowany obcokrajowiec. Na przykład w jednym z oddziałów testerowi azjatyckiemu wręczono jedynie regulamin założenia konta, a jego rozmowa z doradcą trwała około 2 minut, tymczasem tester polski spędził w tej samej placówce 15 minut, a pracownik szczegółowo mu wyjaśnił wszystkie warunki i korzyści płynące z założenia konta.

Eksperyment wykazał więc spory rozdźwięk między codzienną praktyką a oficjalnym stanowiskiem banków. Najwyraźniej bankowcy wychodzą z założenia, że klientów nieposiadających polskiego obywatelstwa nie ma zbyt wielu, dlatego nie szkolą w ich obsłudze swoich pracowników.

Jak najszybciej otworzyć rachunek osobisty w polskim banku – praktyczne wskazówki

 1. Zanim spróbujesz otworzyć konto w oddziale, skontaktuj się z konsultantem banku i określ swoją sytuację. Podaj nazwę dokumentu uprawniającego Cię do przebywania w Polsce (wiza, karta stałego lub czasowego pobytu) i scharakteryzuj swój status (rezydent, nierezydent, obywatel Unii Europejskiej, obywatel państwa nienależącego do UE).
 2. Następnie poproś o podanie następujących informacji:
  • jakie dokumenty będą konieczne, abyś mógł otworzyć konto?
  • czy bank będzie wymagał od Ciebie numeru PESEL?
  • czy w rejonie, w którym przebywasz, funkcjonuje placówka obsługująca klientów w języku angielskim (ewentualnie rosyjskim, francuskim lub niemieckim)?
  • czy bank udostępnia anglojęzyczną wersję systemu transakcyjnego?
  • czy jako obcokrajowiec będziesz miał dostęp do wszystkich usług dodatkowych powiązanych z kontem (produktów oszczędnościowych, kredytów, debetu w rachunku itp.).

Nazwa banku

Sposób założenia konta

Wymagane dane/dokumenty

mBank

W placówce lub za pośrednictwem kuriera (opcja dostępna tylko na terenie Polski); Osoba wnioskująca o konto musi być rezydentem posiadającym adres zamieszkania na terenie Polski.

- numer PESEL;

- numer i seria paszportu zagranicznego z datą ważności;

- numer i seria karty pobytu lub zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce.

T-Mobile Usługi Bankowe

Konto mogą założyć zarówno rezydenci, jak i nierezydenci wyłącznie w placówce banku.

Jeden z poniższych dokumentów:

- paszport lub karta pobytu (stałego lub czasowego);

- karta pobytu (stałego lub czasowego) obywatela UE;

- dowód osobisty kraju pochodzenia (identity card).

Alior Bank

Konto mogą założyć zarówno rezydenci, jak i nierezydenci wyłącznie w placówce banku.

Obywatele państw UE: paszport zagraniczny lub karta pobytu (stałego lub czasowego) lub karta pobytu (stałego lub czasowego) Obywatela Unii Europejskiej lub dowód osobisty kraju pochodzenia (identity card).

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej: paszport zagraniczny i karta pobytu (stałego lub czasowego).

Raiffeisen Polbank

Osobista wizyta w oddziale.

Paszport; karta stałego pobytu.

Orange Finanse

Brak możliwości założenia konta przez cudzoziemca

BGŻ BNP Paribas

Jedynie w oddziale banku.

Ważny dokument tożsamości oraz karta pobytu (wymagana dla osób spoza Unii Europejskiej).

eurobank

Osobista wizyta w oddziale.

Karta stałego pobytu lub karta pobytu z zezwoleniem na osiedlenie się. Oba dokumenty powinny zawierać zdjęcie, numer PESEL oraz adres wnioskodawcy.

BZ WBK

Konto mogą założyć zarówno rezydenci, jak i nierezydenci wyłącznie w placówce banku.

- dowód UE, paszport lub karta pobytu - jeśli w dokumencie nie ma adresu zamieszkania, należy przedstawić dokument potwierdzający adres zameldowania;

- w przypadku braku tego dokumentu otwarcie konta może nastąpić za zgodą dyrektora oddziału banku.

Getin Bank

Wyłącznie w placówce banku.

Obywatele kraju UE – paszport lub dowód osobisty zagraniczny wraz z kartą pobytu lub zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w Polsce.

Obywatele kraju spoza UE – paszport wraz z kartą pobytu.

BOŚ Bank

Wyłącznie w oddziale.

Dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport.

Bank Millennium

Wyłącznie w oddziale.

Jedynym wymaganym dokumentem jest ważny paszport.

Bank SMART

Konto może otworzyć osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP. Istnieje możliwość zawarcia umowy za pośrednictwem kuriera (tylko na terenie Polski) lub za pomocą przelewu autoryzacyjnego SEPA z banku kraju Unii Europejskiej na minimum 1 EUR.

Honorowane dokumenty: dowód osobisty lub paszport wydany przez kraje Unii Europejskiej.

Idea Bank

Osobista wizyta w oddziale.

Paszport lub karta pobytu

Volkswagen Bank

Osobista wizyta w oddziale – placówka obsługująca cudzoziemców RONDO ONZ 1, 00-124 WARSZAWA.

Paszport, w przypadku nierezydentów dodatkowe oświadczenie.

Credit Agricole

Wyłącznie w placówce banku.

Jeden z poniższych dokumentów:

- ważny unijny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej;

- dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce;

- potwierdzenie zameldowania lub umowa kupna nieruchomości mieszkalnej na nazwisko klienta lub umowa najmu nieruchomości mieszkalnej na nazwisko klienta, zawartej na okres co najmniej 12 miesięcy;

- umowa o pracę lub kontrakt menadżerski lub pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Unii Europejskiej wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy na terytorium RP na okres co najmniej 12 miesięcy (promesa/list intencyjny);

- zaświadczenie o wykonywaniu pracy lub pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel Unii Europejskiej jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium RP wraz z pisemnym zobowiązaniem do dostarczenia kopii umowy o pracę / kontraktu menadżerskiego.

Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi przesłanych przez banki. Podane informacje mogą ulec zmianie.

Komentarz redakcji

Dla wielu studiujących bądź pracujących w Polsce cudzoziemców posiadanie rachunku w polskim banku jest nie tyle kwestią wygody, co wręcz koniecznością - większość pracodawców woli dziś przelewać wynagrodzenie na konto pracownika, niż wypłacać mu pensję w gotówce (podobnie jest z wypłatą stypendium). Niestety nawet legalnie zarobkujący w Polsce obcokrajowcy często mają problemy z otwarciem konta – banki szczególnie niechętnie traktują klientów, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie posiadają statusu rezydenta.

Cudzoziemcy wnioskujący o rachunek w polskim banku wskazują na następujące niedogodności:

 • każdy bank otwiera konto dla obcokrajowca w oparciu o własne kryteria, nie ma jednolitej procedury obowiązującej w takich przypadkach;
 • informacje o dokumentach umożliwiających obywatelom innych państw podpisanie umowy z bankiem nie są dostępne na stronach internetowych instytucji bankowych, a pracownicy oddziałów terenowych (zwłaszcza działających w mniejszych miejscowościach) nie zawsze potrafią cudzoziemcom pomóc, co skazuje ich na kontakt z konsultantem;
 • długi okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku;
 • wysokie prawdopodobieństwo odmowy bez podania przyczyn.

Oczywiście w przypadku kont dla cudzoziemców banki mają prawo do zwiększonej ostrożności (obsługa obcokrajowca może sprawiać pewne kłopoty, np. podczas windykacji niespłaconych zobowiązań). Jednak w sytuacji, w której liczba oświadczeń złożonych przez firmy o powierzeniu pracy obywatelom innych państw wyniosła w 2015 r. aż 720 tys., być może jest to nadmiernie zachowawcza polityka. Wydaje się, że bank, który jako pierwszy stworzy przejrzystą ofertę dla cudzoziemców, może na tej decyzji wiele skorzystać.

Z ostatniej chwili

 • 15.10.2018 17:20

  Za płatność Masterpassem za zamówienie o wartości min. 100 zł na Morele.net możesz otrzymać 25 zł na kolejne zakupy

 • 15.10.2018 14:30

  Getin Bank odnowił promocję, w której oprocentowanie nowych środków na koncie oszczędnościowym do 200 tys. zł wynosi 3% w skali roku przez 92 dni.

 • 15.10.2018 14:19

  Zrób zakupy w sklepie internetowym Empiku, zapłać za nie Masterpassem, a dostaniesz 20 zł. Zakupy możesz powtórzyć 3 razy, łącznie zarabiając 60 zł.

 • 15.10.2018 08:35

  Mastercard twierdzi, że z jego kartą płatniczą kolejne kroki zrobisz z łatwością. Oferuje bowiem aż 50% rabatu na buty z kolekcji 574 marki New Balance.

 • 15.10.2018 08:06

  Ruszyła 11. edycja podwyższonego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym Profit w Banku Millennium - 2,7% na 3 miesiące do 200 000 zł.

 • 12.10.2018 18:28

  W prostej promocji ING Banku Śląskiego możesz w prosty sposób zarobić 30 zł. Warunek? Musisz posiadać w banku konto osobiste, podpiąć kartę w Google Pay i wykonać min. 3 płatności mobilne.

 • 11.10.2018 19:56

  Nowi posiadacze konta osobistego w BGŻ BNP Paribas w wieku 18-26 mogą zyskać 150 zł do wykorzystania w sklepach H&M.

 • 11.10.2018 16:10

  Alior Bank wprowadza kartę wielowalutową dla firm, która daje klientom biznesowym dostęp do aż 23 różnych walut.

 • 11.10.2018 15:55

  Santander Bank Polska proponuje uczniom 30 zł premii za założenie Konta Jakie Chcę i aktywne korzystanie z niego.

 • 11.10.2018 06:49

  Za wyrobienie karty kredytowej PremierMiles i zabukowanie dowolnego lotu liniami Emirates, Citibank oferuje 300 zł premii w gotówce.

Pominęliśmy coś ważnego? Napisz do nas!

Wiadomości

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.