Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Rachunek bankowy dla obcokrajowca

Cykl: Cudzoziemiec w polskim banku

Rachunek bankowy dla obcokrajowca
Źródło: © Andrey Popov / Fotolia
Spis treści

Cudzoziemiec, który zamierza założyć w Polsce konto osobiste, często natrafia na znaczne utrudnienia. Zobaczmy więc, z jakimi problemami musi zmierzyć się najczęściej.

Więcej zachodu z założeniem konta

Obecnie możemy otworzyć rachunek bankowy nie tylko w oddziale, lecz również przez Internet, infolinię, a nawet aplikację mobilną – jednak ułatwienia te nie dotyczą obcokrajowców. W wielu bankach próba wypełnienia formularza online przez obcokrajowca kończy się niepowodzeniem – system odrzuca taki wniosek. W nielicznych instytucjach wypełnienie wniosku o konto drogą elektroniczną jest co prawda możliwe, jednak podpisanie umowy wymaga już wizyty w oddziale. Ponadto żaden z polskich banków nie wysyła kart za granicę - ani pocztą, ani za pośrednictwem kuriera. Jest to znaczne utrudnienie zwłaszcza dla nierezydentów. Aby wejść w posiadanie "plastiku", muszą we wniosku podać polski adres korespondencyjny (pod który trafi przesyłka), a następnie pofatygować się do Polski po odbiór karty.

Poukrywane informacje

Zasady otwierania rachunków osobistych dla cudzoziemców określają wewnętrzne regulacje danej instytucji finansowej. Niestety, bardzo często te wytyczne są poukrywane na stronach internetowych banków (lub też bank w ogóle nie udostępnia takich informacji). Praktyka pokazuje, że niekiedy nawet szeregowi pracownicy zatrudnieni w oddziałach banku nie znają procedur obowiązujących w takich przypadkach. W efekcie obcokrajowiec, który chce uzyskać takie dane, jest skazany na kontakt z infolinią lub przeszukiwanie anglo- lub rosyjskojęzycznej wersji strony. Często bezskutecznie, ponieważ zamieszczone na niej treści sprowadzają się do ogólnikowej charakterystyki kont osobistych, a podstawowe dokumenty (regulamin, umowa, taryfa opłat i prowizji) nie są przetłumaczone na język obcy.

Bariera językowa

Warto zauważyć, że obowiązujące w polskich bankach procedury zmuszają cudzoziemców do częstych kontaktów z pracownikami tych instytucji. Aby uzyskać informację, jak założyć konto, obcokrajowiec musi porozmawiać z konsultantem; aby podpisać umowę - powinien porozumieć się z pracownikiem oddziału. Nie zawsze jest to proste, jeżeli cudzoziemiec kiepsko mówi po polsku, a doradca klienta nie zna żadnego obcego języka.

Teoretycznie banki nie muszą ułatwiać cudzoziemcom życia – w regulaminie wszystkich działających w naszym kraju instytucji bankowych widnieje zapis, że w relacjach banku z posiadaczem rachunku obowiązującym językiem jest język polski. Niemniej przeprowadzone w 2012 r. przez firmę Idea Expert badania wykazały, że przynajmniej część banków próbuje zadbać o komfort obcojęzycznych klientów i w swoich placówkach naziemnych wprowadza obsługę w języku obcym. Niestety, takie oddziały znajdują się tylko w dużych aglomeracjach, w przypadku mniejszych miejscowości obcokrajowcom często nie pozostaje nic innego, jak przyjść do banku w towarzystwie tłumacza.

Inne procedury dla rezydentów i nierezydentów

Jak już wspomnieliśmy, niemal wszystkie polskie banki deklarują możliwość otworzenia rachunku dla cudzoziemca. Jednak o ile większość z nich jest skłonna założyć konto rezydentowi (a więc osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski), o tyle osoby, które posiadają miejsce zamieszkania za granicą (czyli tzw. nierezydenci), znacznie częściej muszą liczyć się z odmową. Muszą też przedstawić znacznie więcej dokumentów - przy czym niemal każdy bank ma w tym zakresie swoje własne wymagania, które na dodatek ciężko jest ustalić.

Z reguły nierezydent jest proszony o okazanie dokumentów potwierdzających legalność jego pobytu w Polsce oraz umożliwiających weryfikację tożsamości. W zależności od instytucji może być to dowód osobisty kraju pochodzenia (identity card), prawo jazdy, oświadczenie o miejscu zamieszkania oraz wiza pobytowa. W niektórych bankach do potwierdzenia legalności pobytu wystarczy zaświadczenie o statusie studenta z polskiej uczelni wyższej lub zaświadczenie o odbywaniu kursu językowego na uczelni lub w szkole policealnej.

W przypadku nierezydentów, którzy nie posiadają karty pobytu, często wymagany jest jeszcze jeden dokument, czyli Certyfikat Rezydencji Podatkowej. Jest to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy urząd skarbowy.

Częstsze odmowy dla cudzoziemców spoza UE

Przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych badanie wykazało także, że cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej (nawet jeśli legalnie przebywają w Polsce i posiadają status rezydenta) często spotykają się z odmową założenia konta. W przeprowadzonym przez ISP teście wzięli udział Polacy, Białorusini oraz mieszkańcy kilku krajów arabskich i azjatyckich, którzy próbowali otworzyć rachunek w pięciu oddziałach pięciu różnych banków (przy czym instytucje te oficjalnie deklarowały, że bez problemu założą obcokrajowcowi konto). Testerzy azjatyccy na 25 prób nie mogli założyć konta w 5 przypadkach (w szóstym uczestnik eksperymentu uzyskał informację, że dostanie mailem potwierdzenie, czy w jego przypadku otworzenie konta jest możliwe). Białorusini spotkali się z odmową w aż 9 przypadkach, z kolei polscy testerzy we wszystkich oddziałach mogli założyć rachunek bez żadnych problemów.

Ułatwienia dla Ukraińców

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że w ostatnim czasie przynajmniej kilka banków otworzyło się na cudzoziemców i dostrzegło tkwiący w nich potencjał. W Polsce pracuje – wg różnych szacunków – od kilkuset tysięcy do nawet 2 milionów obywateli Ukrainy, przy czym wielu z nich wiąże z Polską swoje plany na przyszłość. Te liczby rosną z każdym kolejnym rokiem, a dodatkowo sąsiedzi zza wschodniej granicy chętnie przyjeżdżają do nas także studiować. To zmieniło podejście banków do tego segmentu rynku. Wśród ułatwień proponowanych Ukraińcom są min. materiały informacyjne w ich ojczystym języku, uproszczone procedury otwierania konta, dedykowane promocje i oferty specjalne obejmujące przekazy zagraniczne (więcej na ten temat piszemy w tym artykule).

Praktyczne wskazówki, jak otworzyć konto w polskim banku

Aby uniknąć kilkukrotnej wizyty w oddziale i skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku, warto przyjść do banku z kompletem dokumentów. Dlatego zanim zjawisz się w placówce, skontaktuj się wcześniej z infolinią i dokładnie opisz swoją sytuację. Podaj nazwę dokumentu uprawniającego Cię do przebywania w Polsce (wiza, karta stałego lub czasowego pobytu) i scharakteryzuj swój status (rezydent, nierezydent, obywatel Unii Europejskiej, obywatel państwa nienależącego do UE). Następnie poproś wyjaśnienie następujących kwestii:

 • jakie dokumenty będą konieczne, abyś mógł otworzyć konto?
 • czy bank będzie wymagał od Ciebie numeru PESEL?
 • czy w rejonie, w którym przebywasz, funkcjonuje placówka obsługująca klientów w języku angielskim (ewentualnie ukraińskim, rosyjskim, francuskim lub niemieckim)?
 • czy bank udostępnia wersję systemu transakcyjnego w języku obcym?
 • czy jako obcokrajowiec będziesz miał dostęp do wszystkich usług dodatkowych powiązanych z kontem (produktów oszczędnościowych, kredytów, debetu w rachunku itp.).

Tab. Dokumenty wymagane podczas otwierania konta w wybranych bankach. Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi przesłanych przez banki. Podane informacje mogą ulec zmianie.

Nazwa banku

Sposób założenia konta

Wymagane dane/dokumenty

Alior Bank

Konto można założyć wyłącznie w placówce banku.

Obywatele państw UE: paszport zagraniczny lub karta pobytu (stałego lub czasowego) lub karta pobytu (stałego lub czasowego) Obywatela Unii Europejskiej lub dowód osobisty kraju pochodzenia (identity card).

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej: paszport zagraniczny i karta pobytu (stałego lub czasowego).

BNP Paribas

Wyłącznie w placówce banku.

Obsługa w języku ukraińskim w wybranych placówkach zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu oraz Wrocławiu.

Ważny dokument tożsamości (np. paszport) oraz karta pobytu (wymagana dla osób spoza Unii Europejskiej).

BOŚ Bank

Wyłącznie w oddziale.

Rezydent: Dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport zagraniczny z kartą stałego pobytu.

Nierezydent: paszport oraz ewentualnie dodatkowy dokument (np. zawierający adres zamieszkania klienta) bądź też dowód osobisty wydany na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Credit Agricole

Osobista wizyta w oddziale.

Jeden z poniższych dokumentów:

 • ważny unijny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej;
 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce;
 • potwierdzenie zameldowania lub umowa kupna nieruchomości mieszkalnej na nazwisko klienta lub umowa najmu nieruchomości mieszkalnej na nazwisko klienta, zawartej na okres co najmniej 12 miesięcy;
 • umowa o pracę lub kontrakt menadżerski lub pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Unii Europejskiej wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy na terytorium RP na okres co najmniej 12 miesięcy (promesa/list intencyjny);
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy lub pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel Unii Europejskiej jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium RP wraz z pisemnym zobowiązaniem do dostarczenia kopii umowy o pracę / kontraktu menadżerskiego.

Getin Bank

Wyłącznie w placówce banku.

Obywatele kraju UE – paszport lub dowód osobisty zagraniczny wraz z kartą pobytu lub zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w Polsce.

Obywatele kraju spoza UE – paszport i karta pobytu.

Idea Bank

Osobista wizyta w oddziale.

Paszport lub karta pobytu.

mBank

W placówce banku lub przez Internet – potwierdzenie zawarcia umowy przez kuriera (kurier dostarcza dokumenty do podpisu tylko na terenie Polski).

Osoba wnioskująca o konto musi być rezydentem posiadającym PESEL i adres zamieszkania na terenie Polski.

Paszport zagraniczny wraz z kartą pobytu lub paszport zagraniczny wraz z zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce.

Millennium

Przez Internet lub w oddziale. Istnieje możliwość zawarcia umowy za pośrednictwem kuriera (tylko na terenie Polski).

Jedynym wymaganym dokumentem jest ważny paszport.

Nest Bank

Wniosek można złożyć przez Internet, jednak podpisanie umowy jest możliwe wyłącznie w oddziale lub w oddziale.

Osoba wnioskująca o konto musi być rezydentem posiadającym PESEL i adres zamieszkania na terenie Polski

Dowód osobisty lub paszport wydany przez kraje Unii Europejskiej.

PKO BP

Wyłącznie w oddziale banku.

Paszport albo inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości klienta (np. karta pobytu). Wymagane są systematyczne wpływy z tytułu: zatrudnienia przez podmiot mający siedzibę w kraju, renty, emerytury, stypendium lub innych tytułów dopuszczonych w przepisach prawa dewizowego.

Santander Bank Polska (dawny BZ WBK)

Wyłącznie w oddziale banku.

Dowód UE, paszport lub karta pobytu - jeśli w dokumencie nie ma adresu zamieszkania, należy przedstawić dokument potwierdzający adres zameldowania.

T-Mobile Usługi Bankowe

Rezydenci posiadający PESEL i adres zamieszkania na terenie Polski mogą złożyć wniosek przez Internet i podpisać umowę za pośrednictwem kuriera.

Nierezydenci - wyłącznie w placówce banku. Również w tym przypadku osoba wnioskująca o konto musi okazać numer PESEL

Jeden z poniższych dokumentów:

 • paszport lub karta pobytu (stałego lub czasowego);
 • karta pobytu (stałego lub czasowego) obywatela UE;
 • dowód osobisty kraju pochodzenia (identity card).

Komentarz redakcji

Dla wielu studiujących bądź pracujących w Polsce cudzoziemców posiadanie rachunku w polskim banku jest nie tyle kwestią wygody, co wręcz koniecznością - większość pracodawców woli dziś przelewać wynagrodzenie na konto pracownika, niż wypłacać mu pensję w gotówce (podobnie jest z wypłatą stypendium). Niestety nawet legalnie zarobkujący w Polsce obcokrajowcy często mają problemy z otwarciem konta – banki szczególnie niechętnie traktują klientów, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie posiadają statusu rezydenta.

W opinii wielu cudzoziemców wnioskujących o rachunek w polskim banku najbardziej uciążliwy jest brak jednolitej procedury obowiązującej w takich przypadkach - każdy bank otwiera konto dla obcokrajowca w oparciu o własne kryteria, a dotarcie do tych wytycznych wcale nie jest proste. Być może jednak rosnąca liczba cudzoziemców w Polsce wymusi na bankach ujednolicenie zasad i poprawi mocno kulejącą komunikację z obcojęzycznym klientem. Czy banki otworzą się szerzej na obcokrajowców? Przykład Ukraińców pokazuje, że jest to możliwe.