Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Rachunek bankowy dla obcokrajowca

Cykl: Cudzoziemiec w polskim banku

Rachunek bankowy dla obcokrajowca
Źródło: © Andrey Popov / Fotolia
Spis treści

Cudzoziemiec, który zamierza założyć w Polsce konto osobiste, często natrafia na znaczne utrudnienia. Zobaczmy więc, z jakimi problemami musi zmierzyć się najczęściej.

Więcej zachodu z założeniem konta

Obecnie możemy otworzyć rachunek bankowy nie tylko w oddziale, lecz również przez Internet, infolinię, a nawet aplikację mobilną – jednak ułatwienia te nie dotyczą cudzoziemców. W wielu bankach próba wypełnienia formularza online przez obcokrajowca kończy się niepowodzeniem – system odrzuca taki wniosek. W nielicznych instytucjach wypełnienie wniosku o konto drogą elektroniczną jest co prawda możliwe, jednak podpisanie umowy wymaga już wizyty w oddziale. Ponadto żaden z polskich banków nie wysyła kart za granicę - ani pocztą, ani za pośrednictwem kuriera. Jest to znaczne utrudnienie zwłaszcza dla nierezydentów. Aby wejść w posiadanie "plastiku", muszą we wniosku podać polski adres korespondencyjny (pod który trafi przesyłka), a następnie pofatygować się do Polski po odbiór karty.

Poukrywane informacje

Zasady otwierania rachunków osobistych dla cudzoziemców określają wewnętrzne regulacje danej instytucji finansowej. Niestety, bardzo często te wytyczne są poukrywane na stronach internetowych banków (lub też bank w ogóle nie udostępnia takich informacji). Praktyka pokazuje, że niekiedy nawet szeregowi pracownicy zatrudnieni w oddziałach banku nie znają procedur obowiązujących w takich przypadkach. W efekcie obcokrajowiec, który chce uzyskać takie dane, jest skazany na kontakt z infolinią lub przeszukiwanie anglo- lub rosyjskojęzycznej wersji strony. Często bezskutecznie, ponieważ zamieszczone na niej treści sprowadzają się do ogólnikowej charakterystyki kont osobistych, a podstawowe dokumenty (regulamin, umowa, taryfa opłat i prowizji) nie są przetłumaczone na język obcy.

Bariera językowa

Warto zauważyć, że obowiązujące w polskich bankach procedury zmuszają cudzoziemców do częstych kontaktów z pracownikami tych instytucji. Aby uzyskać informację, jak założyć konto, obcokrajowiec musi porozmawiać z konsultantem; aby podpisać umowę - powinien porozumieć się z pracownikiem oddziału. Nie zawsze jest to proste, jeżeli cudzoziemiec kiepsko mówi po polsku, a doradca klienta nie zna żadnego obcego języka.

Teoretycznie banki nie muszą ułatwiać cudzoziemcom życia – w regulaminie wszystkich działających w naszym kraju instytucji bankowych widnieje zapis, że w relacjach banku z posiadaczem rachunku obowiązującym językiem jest język polski. Niemniej przeprowadzone w 2012 r. przez firmę Idea Expert badania wykazały, że przynajmniej część banków próbuje zadbać o komfort obcojęzycznych klientów i w swoich placówkach naziemnych wprowadza obsługę w języku obcym. Niestety, takie oddziały znajdują się tylko w dużych aglomeracjach, w przypadku mniejszych miejscowości obcokrajowcom często nie pozostaje nic innego, jak przyjść do banku w towarzystwie tłumacza.

Inne procedury dla rezydentów i nierezydentów

Jak już wspomnieliśmy, niemal wszystkie polskie banki deklarują możliwość otworzenia rachunku dla cudzoziemca. Jednak o ile większość z nich jest skłonna założyć konto rezydentowi (a więc osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski), o tyle osoby, które posiadają miejsce zamieszkania za granicą (czyli tzw. nierezydenci), znacznie częściej muszą liczyć się z odmową. Muszą też przedstawić znacznie więcej dokumentów - przy czym niemal każdy bank ma w tym zakresie swoje własne wymagania, które na dodatek ciężko jest ustalić.

Z reguły nierezydent jest proszony o okazanie dokumentów potwierdzających legalność jego pobytu w Polsce oraz umożliwiających weryfikację tożsamości. W zależności od instytucji może być to dowód osobisty kraju pochodzenia (identity card), prawo jazdy, oświadczenie o miejscu zamieszkania oraz wiza pobytowa. W niektórych bankach do potwierdzenia legalności pobytu wystarczy zaświadczenie o statusie studenta z polskiej uczelni wyższej lub zaświadczenie o odbywaniu kursu językowego na uczelni lub w szkole policealnej.

W przypadku nierezydentów, którzy nie posiadają karty pobytu, często wymagany jest jeszcze jeden dokument, czyli Certyfikat Rezydencji Podatkowej. Jest to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy urząd skarbowy.

Niewielkie zmiany na lepsze

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że w ostatnim czasie przynajmniej kilka banków otworzyło się na cudzoziemców i dostrzegło tkwiący w nich potencjał. Przykładowo, w Getin Banku obcokrajowcy z obszaru UE mogą skorzystać z tzw. uproszczonego systemu zakładania konta. Co ciekawe jednak, ta procedura jest dostępna również dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii, a więc państw, które przecież do Unii nie należą. Ułatwiona ścieżka otwierania rachunku sprowadza się do przedstawienia zaledwie 2 dokumentów i posiadania adresu korespondencyjnego na terenie Polski.

Z kolei Credit Agricole przygotowało dla cudzoziemców formularz zawierający szczegółowy spis wszystkich dokumentów wymaganych przy zakładaniu ROR-u (do tego sporządzony w 4 wersjach językowych z podziałem na klientów pochodzących z EOG i mieszkańców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Zdecydowanie warto pochwalić bank za tę inicjatywę ułatwiającą cudzoziemcom życie, niemniej liczba dokumentów, których bank może zażądać od obcokrajowca, jest dość przytłaczająca.

Ciekawe udogodnienie dla obcokrajowców - rezydentów zaproponował też Bank Millennium. W tej instytucji cudzoziemiec może zawrzeć umowę za pośrednictwem kuriera i nie musi tracić czasu na wizytę w placówce.

Praktyczne wskazówki, jak otworzyć konto w polskim banku

Aby uniknąć kilkukrotnej wizyty w oddziale i skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku, warto przyjść do banku z kompletem dokumentów. Dlatego zanim zjawisz się w placówce, skontaktuj się wcześniej z infolinią i dokładnie opisz swoją sytuację. Podaj nazwę dokumentu uprawniającego Cię do przebywania w Polsce (wiza, karta stałego lub czasowego pobytu) i scharakteryzuj swój status (rezydent, nierezydent, obywatel Unii Europejskiej, obywatel państwa nienależącego do UE). Następnie poproś wyjaśnienie następujących kwestii:

 • jakie dokumenty będą konieczne, abyś mógł otworzyć konto?
 • czy bank będzie wymagał od Ciebie numeru PESEL?
 • czy w rejonie, w którym przebywasz, funkcjonuje placówka obsługująca klientów w języku angielskim (ewentualnie ukraińskim, rosyjskim, francuskim lub niemieckim)?
 • czy bank udostępnia wersję systemu transakcyjnego w języku obcym?
 • czy jako obcokrajowiec będziesz miał dostęp do wszystkich usług dodatkowych powiązanych z kontem (produktów oszczędnościowych, kredytów, debetu w rachunku itp.).

Tab. Dokumenty wymagane podczas otwierania konta w wybranych bankach. Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi przesłanych przez banki. Podane informacje mogą ulec zmianie.

Nazwa banku

Sposób założenia konta

Wymagane dane/dokumenty

Alior Bank

Konto można założyć wyłącznie w placówce banku.

Konto mogą założyć zarówno rezydenci, jak i nierezydenci. Wymagane dokumenty to: ważny paszport zagraniczny + wiza + karta pobytu (stałego lub czasowego).

Bank Millenium

Przez Internet lub w oddziale. Dla rezydentów istnieje możliwość zawarcia umowy za pośrednictwem kuriera (tylko na terenie Polski).

Konto mogą założyć zarówno rezydenci, jak i nierezydenci. Wymagane dokumenty to: ważny paszport i karta stałego pobytu lub ważny paszport, karta pobytu czasowego + umowa o pracę lub zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia.

Bank Pekao

Wyłącznie w oddziale.

W przypadku obywateli UE wystarczy sam paszport. Natomiast klienci spoza UE muszą okazać paszport + dodatkowy dokument potwierdzający adres zamieszkania na terenie Polski (np. kartę pobytu, umowę najmu mieszkania).

BNP Paribas

Wyłącznie w placówce banku.

Obsługa w języku ukraińskim w wybranych placówkach zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu oraz Wrocławiu.

Ważny dokument tożsamości, np. paszport lub dowód osobisty kraju pochodzenia (identity card) oraz karta pobytu (stałego lub czasowego) bądź też pozwolenie na pracę.

BOŚ Bank

Wyłącznie w oddziale.

Rezydent: Dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport zagraniczny z kartą stałego pobytu.

Nierezydent: paszport oraz ewentualnie dodatkowy dokument (np. zawierający adres zamieszkania klienta) bądź też dowód osobisty wydany na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Credit Agricole

Osobista wizyta w oddziale.

Dla klientów z obszaru EOG oraz Szwajcarii:

1. Ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty lub karta pobytu lub legitymacja szkolna w przypadku klienta niepełnoletniego).

2. Dokument potwierdzający prawo pobytu na terenie RP:

 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • potwierdzenie zameldowania lub umowa kupna nieruchomości mieszkalnej na nazwisko klienta lub umowa najmu nieruchomości mieszkalnej na nazwisko klienta, zawarta na okres co najmniej 6 miesięcy;
 • umowa o pracę, umowa cywilnoprawna (w tym kontakt menadżerski), zaświadczenie o wykonywaniu pracy (np. z agencji pracy), zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Unii Europejskiej wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy na terytorium RP na okres co najmniej 12 miesięcy (promesa/list intencyjny);
 • sądowe postanowienie o nabyciu spadku w postaci nieruchomości mieszkalnej lub notarialne poświadczenie dziedziczenia nieruchomości mieszkalnej, darowizna nieruchomości mieszkalnej w formie aktu notarialnego;
 • wiza krajowa, wiza Schengen, legitymacja studencka, zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia;
 • dokument potwierdzający złożenie wniosku o przedłużenie prawa pobytu na terenie RP (np. pieczęć wojewody w paszporcie).

3. Dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL:

 • prawo jazdy, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL z pieczęcią urzędu lub w formie wydruku elektronicznego, karta pobytu z wpisanym numerem PESEL, zaświadczenie o zameldowaniu (na pobyt czasowy lub stały) z wpisanym numerem PESEL oraz pieczęcią urzędu.

Dla klientów spoza obszaru EOG: Paszport lub karta pobytu, zgoda na pobyt tolerowany, legitymacja szkolna (w przypadku klienta niepełnoletniego).

Getin Bank

Wyłącznie w placówce banku.

Obywatele krajów UE, a także Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii muszą przedstawić:

 •  paszport lub kartę pobytu (stałego lub tymczasowego) oraz numer NIP (Numer identyfikacji Podatkowej kraju zameldowania). Muszą również posiadać adres korespondencyjny na terenie Polski.

Obywatele kraju spoza UE – paszport, karta pobytu, adres zameldowania na terenie Polski, numer NIP.

ING Bank Śląski

Wyłącznie w oddziale banku.

1. Paszport + dokument uprawdopodobniający pobyt. Może to być karta pobytu lub wiza lub zezwolenie na pobyt.

2. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie, np. zaświadczenie z urzędu miasta/gminy o zameldowaniu lub umowa najmu mieszkania lub zaświadczenie od pracodawcy o zakwaterowaniu pracownika.

3. Dokument potwierdzający dochody: umowa o pracę, pozwolenie na pracę, wiza pracownicza.

W przypadku studentów zaświadczenie z uczelni, że na konto będzie wpływało np. stypendium naukowe oraz potwierdzenie zamieszkania studenta w akademiku z wyszczególnieniem adresu.

mBank

W placówce banku.

Paszport zagraniczny wraz z kartą pobytu stałego.

Bank dopuszcza również kartę pobytu czasowego, jednak wówczas wymagane są następujące dokumenty: paszport zagraniczny i zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce wydane przez Urząd ds. Cudzoziemców.

Ponadto osoba wnioskująca o konto musi być rezydentem posiadającym PESEL i adres zamieszkania na terenie Polski.

*Po założeniu rachunku istnieje możliwość zmiany adresu zamieszkania na adres posiadany za granicą.

Nest Bank

Wniosek można złożyć przez Internet, jednak podpisanie umowy jest możliwe wyłącznie w oddziale.

Dowód osobisty lub ważny paszport. Osoba wnioskująca o konto musi być rezydentem posiadającym PESEL i adres zamieszkania na terenie Polski

PKO BP

Wyłącznie w oddziale banku.

Konto mogą założyć zarówno rezydenci, jak i nierezydenci. Wymagany jest paszport albo inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości klienta (np. karta pobytu).

Santander Bank Polska (dawny BZ WBK)

Wyłącznie w oddziale banku.

Paszport zagraniczny wraz z kartą stałego pobytu.

Klienci, którzy nie mają karty pobytu, ale dysponują innym dokumentem, poświadczającym prawo do pobytu na terenie RP, powinni skontaktować się z oddziałem. Doradca zweryfikuje, czy na podstawie tego dokumentu można będzie otworzyć konto.

*Kartę pobytu można zaktualizować w oddziale.

Komentarz redakcji

Dla wielu studiujących bądź pracujących w Polsce cudzoziemców posiadanie rachunku w polskim banku jest nie tyle kwestią wygody, co wręcz koniecznością - większość pracodawców woli dziś przelewać wynagrodzenie na konto pracownika, niż wypłacać mu pensję w gotówce (podobnie jest z wypłatą stypendium). Niestety nawet legalnie zarobkujący w Polsce obcokrajowcy często mają problemy z otwarciem konta – banki szczególnie niechętnie traktują klientów, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie posiadają statusu rezydenta.

W opinii wielu cudzoziemców wnioskujących o rachunek w polskim banku najbardziej uciążliwy jest brak jednolitej procedury obowiązującej w takich przypadkach - każdy bank otwiera konto dla obcokrajowca w oparciu o własne kryteria, a dotarcie do tych wytycznych wcale nie jest proste. Być może jednak rosnąca liczba cudzoziemców w Polsce wymusi na bankach ujednolicenie zasad i poprawi mocno kulejącą komunikację z obcojęzycznym klientem. Czy banki otworzą się szerzej na obcokrajowców? Przykład Ukraińców pokazuje, że jest to możliwe.