Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Nawet 1650 zł premii za założenie BIZnest Konta w Nest Banku

Nawet 1650 zł premii za założenie BIZnest Konta w Nest Banku
Źródło: najlepszekonto.pl

Banki nieustannie zachęcają przedsiębiorców do skorzystania z ich rachunków firmowych. Wysokości premii są bardzo różne, podobnie jak wymagania dotyczące aktywności, które dają prawo do zdobycia nagrody. Nest Bank proponuje do 1250 zł za skorzystanie z BIZnest Konta i aktywne korzystanie z niego przez 6 miesięcy.

Liczne są też akcje specjalne, w których bonus wiąże się z koniecznością skorzystania z terminala płatniczego. Wówczas premia ma stałą wartość lub jest uzależniona od wysokości obrotów na POS-ie. Właśnie z tą drugą opcją mamy do czynienia w akcji przygotowanej przez Nest Bank, od którego można z tego tytułu otrzymać maksymalnie 400 zł.

Spójrzmy więc, kto może się starać o nagrody - jak łatwo policzyć, łączna premia może wynieść nawet 1650 zł - i za co dokładnie można je zdobyć.

Czy mogę wziąć udział w promocji?

Uczestnikami najnowszej akcji dotyczącej BIZnest Konta, która odbywa się pod hasłem "Nawet 1650 zł BIZnest Kontem" i trwa do 30 kwietnia 2023 r., mogą być osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki (cywilne, jawne, partnerskie, z ograniczoną odpowiedzialnością), fundacje i stowarzyszenia posiadające siedzibę w Polsce i polską rezydencję podatkową.

Zgodnie z regulaminem wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy od 1 stycznia 2021 r. posiadali rachunek firmowy w Nest Banku.

Akcja z premią za terminal jest bezterminowa; jej zasady opisane są w odrębnym regulaminie. Mogą w niej wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie przyjmują dotąd płatności bezgotówkowych i posiadają konto firmowe w Nest Banku.

Zestaw bonusów

Do zdobycia jest kilka różnych nagród o łącznej wartości 1650 zł:

 • 50 zł za aktywność "na start" - za założenie BIZnest Konta i wykonanie jednej ze wskazanych w regulaminie operacji;
 • 300 zł za aktywność, po 50 zł w 6 kolejnych miesiącach po spełnieniu warunku zdobycia premii na start".
 • 300 zł (6 x 50 zł) za płatności kartą;
 • 300 zł premii (6 x 50 zł) za utrzymanie odpowiedniego średniomiesięcznego salda;
 • 300 zł (6 x 50 zł) za wymianę walutową, czyli dokonanie przewalutowania pomiędzy swoimi rachunkami płatniczymi prowadzonymi w złotych polskich oraz euro na wskazaną w regulaminie kwotę;
 • 400 zł za terminal płatniczy, wysokość premii uzależniona jest od wysokości obrotów na POS-ie.

Co muszę zrobić, by zdobyć nagrodę?

Nest Bank postawił przed uczestnikami promocji bardzo różnorodne wymagania. Trzeba uczciwie przyznać, że spełnienie ich wszystkich nie będzie łatwe dla każdego przedsiębiorcy.

Krok 1
Krok 1

Do 30 kwietnia 2023 r. złóż wniosek o BIZnest Konto na stronie internetowej banku, wyrażając przy tym zgody marketingowe.

Krok 2
Krok 2

W ciągu 14 dni od złożenia wniosku zawrzyj z Nest Bankiem umowę ramową o prowadzenie BIZnest Konta.

Krok 3
Krok 3

Do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta firmowego wykonaj:

 • przynajmniej 1 operację bezgotówkową kartą LUB
 • choć 1 transakcję Blikiem LUB
 • co najmniej 1 przelew, z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku.
Nagroda
Nagroda

Jeśli wywiążesz się z powyższych zadań, to do 20. dnia roboczego następnego miesiąca otrzymasz na BIZnest Konto 50 zł premii.

Krok 4
Krok 4

Począwszy od pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym założyłeś BIZNest konto, przez 6 kolejnych miesięcy zrealizuj wszystkie lub tylko wybrane spośród poniższych działań:

 • wykonaj min. 3 płatności bezgotówkowe kartą, bank zwróci Ci 5% wydatków, maksymalnie 50 zł/miesiąc;
 • zapewnij średniomiesięczne saldo środków na rachunku firmowym w wysokości 50 000 zł;
 • zrealizuj transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami płatniczymi prowadzonymi w złotych polskich oraz euro na łączną kwotę min. 10 000 euro.

Możesz zdobyć 6 x 50 zł za płatności kartą + 6 x 50 zł za zapewnienie odpowiedniego salda na koncie + 6 x 50 zł za transakcje walutowe. Premie za każdy rodzaj aktywności są niezależne od siebie.

Nagroda
Nagroda

Należne Ci bonusy będą wpływały na Twoje BIZnest Konto do 20. dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego, następującego po tym, za który zostały naliczone.

Krok 5
Krok 5

Przez 6 miesięcy kalendarzowych następujących po tym, w którym spełniłeś warunku z kroku 3 (w każdym z tych miesięcy) zrealizuj następujące działania:

 • zapewnij wpływy w wysokości min. 5 tys. zł;
 • dokonaj przelewu pełnej składki do ZUS lub miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do US;
 • wykonaj 3 dowolne operacje spośród: płatność Blik, transakcja kartą, przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku).
Nagroda
Nagroda

Przekazanie kolejnych bonusów nastąpi do 20. dnia roboczego miesiąca następującego po tym, w którym zrealizowałeś wspomniane wyżej warunki.

Ramy czasowe realizacji aktywności są płynne, więc przedstawmy je na konkretnym przykładzie. Jeśli BIZnest Konto założysz w marcu, to zadania uprawniające do otrzymania premii "na start" musisz zrealizować do końca kwietnia, natomiast działania związane z premią za aktywność w kolejnych miesiącach od maja do października; bonusy za ich zrealizowanie będą wpływały na Twój rachunek firmowy w maju (50 zł "na start") i od czerwca do listopada (po 50 zł za aktywność).

Zadania związane z premiami za płatności kartą, saldo i wymianę walut powinieneś w takiej sytuacji realizować od kwietnia do września, dzięki czemu nagrody - jeśli w każdym miesiącu zrealizujesz wymagania regulaminu - zasilą Twoje BIZnest konto od maja do listopada.

Co z premią za terminal?

Czas na przedstawienie warunków, które musisz spełnić, by otrzymać nagrodę za rozpoczęcie przyjmowania płatności bezgotówkowych:

Krok 1
Krok 1

W czasie trwania promocji złóż wniosek o terminal płatniczy z oferty spółki PayTel. Możesz to zrobić już na etapie wnioskowania o konto firmowe, jak i później w bankowości elektronicznej.

Krok 2
Krok 2

W ciągu 60 dni od złożenia wniosku o terminal podpisz umowę o korzystanie z niego.

Pamiętaj, by udzielić zgód marketingowych i wskazać swoje BIZnest Konto jako rachunek, na który mają być przekazywane wpływy z terminala.

Krok 3
Krok 3

Korzystaj z urządzenia, zachęcaj klientów do płatności bezgotówkowych. Im większe będą średnie obroty na terminalu w 3 miesiącach następujących po tym, w którym podpisałeś umowę, tym wyższą premię otrzymasz.

Nagroda
Nagroda

Wysokość premii uzależniona jest od wysokości obrotów zarejestrowanych na Twoim urządzeniu.

Wysokość premii Obrót na terminalu
Aplikacja NestPOS
100 zł 5000 zł i więcej
Terminal tradycyjny
100 zł 5000 - 7999,99 zł
200 zł 8000 - 9999,99 zł
300 zł 10 000 - 14 999,99 zł
400 zł 15 000 zł i więcej

Wypłata należnej Ci premii nastąpi do końca 5. miesiąca po podpisaniu umowy.

Czy w tej ofercie są jakieś „haczyki”?

Jak wspomnieliśmy, wymagań jest wiele. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na kilka szczegółowych kwestii.

Przelewy do ZUS/US

Składka ZUS musi być opłacona w pełnej wysokości wymaganej za dany miesiąc, podobnie należność do urzędu skarbowego.

W przypadku przelewu do US bank może zwrócić się do uczestnika promocji o udokumentowanie, że przesłana kwota stanowi pełną należność za dany miesiąc. Gdybyś otrzymał taką prośbę, to musisz dostarczyć stosowne dokumenty w ciągu 7 dni od jej wpłynięcia. Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, to bank nie wypłaci Ci premii z tego tytułu za dany miesiąc

Wpływ na rachunek – co jest wymagane?

Może to być suma kilku przelewów pod warunkiem, że nie będą one pochodziły z operacji pomiędzy Twoimi rachunkami bankowymi (indywidualnymi lub firmowymi) w Nest Banku, z Twoich kredytów lub lokat w tym banku.

Średnie saldo

Zgodnie z regulaminem promocji bank każdego dnia miesiąca ustali saldo środków na Twoim rachunku firmowym, potem je zsumuje, a następnie podzieli przez liczbę dni w danym miesiącu i w ten sposób ustali, czy został spełniony warunek do wypłaty premii z tytułu utrzymania wymaganego średniomiesięcznego salda.

Zgody marketingowe

Zakres wymaganych zgód na dostarczanie przez bank informacji o jego produktach i usługach jest taki sam dla promocji rachunku firmowego i terminala. Musisz zgodzić się na przekazywanie ich za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS, w rozmowie telefonicznej, na adres e-mail oraz za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Brak systematyczności a nagroda

Jeśli w którymś z 6 miesięcy po otwarciu BIZnest Konta nie wykonasz wszystkich działań związanych z premią za aktywność, to za ten miesiąc nie otrzymasz bonusu z tego tytułu; będziesz się mógł o nią jednak ubiegać w kolejnych okresach.

Zupełnie inaczej jest z bonusem za płatności kartą. W tym przypadku niewykonanie wymaganych 3 transakcji bezgotówkowych "plastikiem" pozbawi Cię premii nie tylko za dany miesiąc, ale i nie będziesz się mógł o nią ubiegać w kolejnych okresach.

Nagroda = przychód

Premie, jakie otrzymasz w opisywanych promocjach, będą związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą. Oznacza to, że musisz je ująć po stronie przychodów i zapłacić stosowny podatek.

BIZnest Konto w Nest Banku

Rachunek firmowy prowadzony bezwarunkowo za darmo to unikat, a takie jest właśnie BIZnest Konto w Nest Banku. Na dodatek nie są także pobierane opłaty za kartę. Poniżej przedstawiamy najważniejsze koszty, które mogą się pojawić podczas korzystania z tego rachunku:

Dodatkowe informacje znajdziesz w analizie BIZnest Konta z oferty Nest Banku.

Łatwiejsze i trudniejsze premie

Ze zdobyciem 50 zł premii za otwarcie BIZnest Konta nie będzie miał problemów żaden przedsiębiorca. Nikomu nie powinno też sprawić problemów sięgnięcie po bonusy za aktywność na rachunku oraz transakcje kartą. Uważamy tak, gdyż część aktywności można sobie wybrać, natomiast inne (wpływy i przelew do ZUS/US) choć są obowiązkowe, to należą do typowych operacji realizowanych przez przedsiębiorców.

Premie za operacje walutowe i utrzymanie średniego salda są już znacznie trudniejsze do zdobycia. Zdobędą je tylko firmy o odpowiednio wysokich obrotach i realizujące wiele transakcji walutowych.

Nieco łatwiejsze wydaje nam się za to sięgnięcie po premię za korzystanie z terminala płatniczego. Co prawda nie wystarczy tylko podpisanie umowy i schowanie urządzenia do szuflady, musi być ono używane w Twojej firmie, a pieniądze za realizowane na nim płatności bezgotówkowe muszą wpływać na rachunek firmowy, ale przecież o to chodzi w biznesie, by przyjmować należności od kontrahentów. Wysokość nagrody z tego tytułu po części zależy od Ciebie, od tego jak aktywnie będziesz zachęcał do płatności bezgotówkowych.

Krótko mówiąc, część nagród jest na wyciągnięcie ręki. Ewentualne dalsze bonusy zależą od specyfiki Twojej firmy. Spokojnie przemyśl ofertę Nest Banku i podejmij decyzję, którą uznasz za słuszną.

Weź udział w promocji

Przydatne dokumenty

 1. Regulamin promocji "Nawet 1650 zł z BIZnest Kontem"
 2. Regulamin promocji "400 zł za terminal płatniczy"

O banku

Nest Bank to marka stworzona z myślą o całej rodzinie. Zgodnie z filozofią instytucji bliskiej ludziom Nest Bank konsekwentnie wdraża i rozwija najnowocześniejsze metody płatności oraz innowacyjne rozwiązania internetowe i mobilne. W swojej ofercie posiada produkty finansowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i mikroprzedsiębiorstw.