Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Do czego służy konto techniczne w banku?

Do czego służy konto techniczne w banku?
Źródło: © Frédéric Prochasson/fotolia
Spis treści

Czym różni się konto techniczne od rachunku osobistego?

W przypadku rachunków osobistych możemy w dowolny sposób dysponować zgromadzonymi na koncie środkami: wypłacać gotówkę z bankomatu lub w oddziale banku, wykonywać płatności bezgotówkowe kartą, robić przelewy wewnętrzne i zewnętrzne, ustanawiać polecenia zapłaty i zlecenia stałe. Możemy też zarządzać kontem z poziomu bankowości mobilnej i internetowej, np. zmieniać limity transakcji, sprawdzać stan dostępnych środków czy przeglądać historię płatności. Możemy wreszcie przekształcić swój rachunek osobisty w konto wspólne lub ustanowić do niego pełnomocnika.

W przypadku rachunków technicznych niemal wszystkie te operacje są niemożliwe. Przede wszystkim dlatego, że do kont technicznych nie są wydawane karty debetowe, co zaś automatycznie eliminuje możliwość wykonania większości transakcji płatniczych. Nie skorzystamy też z różnego rodzajów przelewów, z wyjątkiem przelewów wewnętrznych lub zewnętrznych. Więcej! W zależności od przeznaczenia konta technicznego - nawet one mogą być dla nas niedostępne.

Przykładowo, jeżeli wpłacimy omyłkowo środki na rachunek techniczny obsługujący kredyt hipoteczny, nie będziemy mogli ich wycofać - pieniądze te pozostaną na koncie i zostaną pobrane przez bank przy kolejnej racie. Natomiast w przypadku konta technicznego przypisanego do lokaty możemy wykonać przelew praktycznie w każdym momencie. Możemy również wycofać pieniądze z karty przedpłaconej, wydając odpowiednią dyspozycję przelewu.

Reasumując, ze względu na bardzo ograniczoną funkcjonalność, konto techniczne nie jest rachunkiem płatniczym w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

Ponadto rachunek techniczny jest uruchamiany tylko dla indywidualnego posiadacza, a udzielenie pełnomocnictwa do takiego konta nie jest możliwe.

Rachunek techniczny w praktyce

Jak już wspomnieliśmy, konto techniczne najczęściej jest wykorzystywane do następujących operacji: zakładania bądź zrywania lokat bankowych, zaciągania kredytów i doładowywania kart przedpłaconych (prepaid).

Konto techniczne do lokat

W wielu bankach klient zainteresowany założeniem depozytu otrzymuje specjalny rachunek, przeznaczony wyłącznie do wpłacania środków, które następnie trafiają na lokatę. Po upływie terminu jej zapadalności (lub po zerwaniu depozytu) pieniądze z powrotem wędrują na konto techniczne, a dopiero potem – na wybrane przez siebie konto osobiste. Rachunek techniczny pełni więc rolę swoistej stacji przekaźnikowej, służącej wyłącznie do księgowania transakcji.

To rozwiązanie jest dużym udogodnieniem dla osób, które chcą skorzystać z oferty depozytowej w danym banku, jednak posiadają ROR w innej instytucji i nie chcą zakładać kolejnego konta osobistego oraz ponosić kosztów związanych z jego obsługą. W tej sytuacji darmowe konto techniczne pozwala na całkiem wymierne oszczędności.

Jednak… coś za coś. Bywa, że za tę wygodę część banków każe sobie płacić, i o ile przelewy wewnętrzne (czyli z rachunku technicznego na konto osobiste posiadane w tej samej instytucji) są w nich bezpłatne, o tyle przelewy zewnętrzne – z rachunku technicznego na rachunek w obcym banku – mogą się wiązać z zapłaceniem prowizji.

Konto techniczne obsługujące kredyty

Konto techniczne jest również zakładane dla posiadaczy produktów kredytowych. Każdy kredytobiorca otrzymuje numer konta, na które przelewa pieniądze przeznaczone na obsługę zobowiązania i dopiero z tego rachunku bank w określonym dniu pobiera środki na spłatę kredytu lub pożyczki. Z reguły spłata rat kredytu odbywa się automatycznie według ustalonego wcześniej harmonogramu – klient nie musi więc co miesiąc wchodzić na konto techniczne w celu wykonania przelewu, a jego jedynym obowiązkiem jest regularne zasilanie rachunku i dbanie o odpowiednią wysokość salda.

Warto wiedzieć, że wypłata środków z rachunku technicznego powiązanego np. z kredytem hipotecznym lub samochodowym jest we wszystkich bankach praktycznie niemożliwa. Jeżeli więc omyłkowo przelejemy większą kwotę (lub – co gorsza - środki, które miały trafić na nasze prywatne konto osobiste), pieniądze te pozostaną na rachunku i zostaną pobrane przez bank przy kolejnej racie. Bank może nam co najwyżej zaproponować wykorzystanie tych środków na wcześniejszą spłatę zobowiązania po złożeniu odpowiedniej dyspozycji w serwisie transakcyjnym.

Co jednak, jeśli na koncie technicznym pozostanie nadwyżka po spłacie wszystkich rat kredytu? Niestety, również wówczas musimy czekać na przelew od banku – sami nie wypłacimy nadpłaconej kwoty. W takiej sytuacji nadpłata zostanie przekazana na nasz rachunek bieżący, wskazany w umowie kredytowej. Jeżeli jednak posiadamy konto w obcej instytucji, bank może nam zaproponować także inne formy zwrotu, np. wypłatę gotówki w wybranej placówce banku lub przekaz pocztowy na koszt klienta.

Konto techniczne do obsługi karty przedpłaconej

Rachunek techniczny, zwany inaczej rachunkiem karty, służy również do obsługi kart przedpłaconych (z wyjątkiem kart o określonym nominale). Taki rachunek możemy wielokrotnie zasilać za pomocą przelewu z rachunku bieżącego, wpłaty gotówkowej w oddziale bądź w urzędzie pocztowym. Warto jednak wiedzieć, że w niektórych instytucjach finansowych możemy doładować rachunek techniczny tylko do określonej kwoty - np. w mBanku maksymalna wysokość wszystkich zasileń karty prepaid dla klientów indywidualnych wynosi w danym roku kalendarzowym 10 000 złotych.

Zasada działania kart prepaid jest prosta – użytkownik może wydać tylko tyle pieniędzy, ile znajduje się na powiązanym z nią koncie technicznym. Może także zweryfikować saldo rachunku karty poprzez dedykowane serwisy internetowe i telefoniczne (w niektórych instytucjach, np. mBanku – także w bankomacie). Może wreszcie wypłacić zgromadzone na nim środki, składając odpowiednią dyspozycję w swoim banku. We wspomnianym wcześniej mBanku taka usługa nosi miano Wykupu Pieniądza Elektronicznego i jest możliwa wyłącznie po zastrzeżeniu karty, a ponadto bank pobiera za nią opłatę. Wypłacenie pieniędzy z rachunku karty jest dokonywane w formie przelewu na wskazany przez posiadacza rachunek lub w formie przekazu pocztowego.

Natomiast w Banku Millennium zwroty zasileń mogą zostać dokonane wyłącznie w formie bezgotówkowej za pośrednictwem bankowości internetowej.

Rachunek VAT - specjalnie konto techniczne do obsługi podatku 

Specyficzną odmianą kont technicznych są rachunki służące do obsługi podatku VAT. Po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności, banki zostały zobligowane do założenia wszystkim przedsiębiorcom specjalnych subkont, objętych nadzorem urzędu skarbowego. Tak więc od 2018 r. każdej firmie, która posiada rachunek rozliczeniowy prowadzony w złotówkach, bank automatycznie otwiera konto techniczne (i to nawet wówczas, gdy przedsiębiorca nie jest “vatowcem”).

Prowadzenie konta bankowego VAT jest zwolnione z opłat, a jego otwarcie nie wymaga zawarcia odrębnej umowy z bankiem.

Rachunek VAT służy wyłącznie do tego, aby przedsiębiorca mógł wykonywać oraz odbierać płatności w mechanizmie split payment, tak więc środki znajdujące się na rachunku mogą być wykorzystane jedynie do opłacenia następujących należności:

  • Płatności VAT na rachunek kontrahenta,
  • Płatności VAT do urzędu skarbowego,
  • PIT, CIT, akcyzy, ZUS oraz należności celnych,
  • odsetek związanych z powyższymi zobowiązaniami publiczno-prawnymi.

Przedsiębiorca może też przelewać środki pomiędzy własnymi rachunkami VAT otworzonymi w tym samym banku oraz sprawdzić saldo subkonta za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Na tym jednak jego możliwości się kończą.

Wszelkie inne operacje są dla niego niedostępne, łącznie z samodzielnym zamknięciem rachunku, wypłaceniem pieniędzy w formie gotówkowej czy przelaniem środków na rachunek firmowy. W tym ostatnim przypadku zwrot środków pieniężnych z konta VAT jest możliwy wyłącznie za zgodą fiskusa. Na wydanie takiej zgody urząd skarbowy ma 60 dni, a sam wniosek podlega opłacie w wysokości 30 zł.

Co ciekawe, zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy przedsiębiorca zamknie konto firmowe, a na rachunku VAT widnieje dodatnie saldo. Również wówczas musi złożyć wniosek w urzędzie skarbowym o zwolnienie środków i poczekać na decyzję skarbówki.

W przypadku, gdy firma posiada w danym banku kilka kont biznesowych, rachunek VAT jest połączony z nimi wszystkimi. Przedsiębiorca może jednak otworzyć osobne subkonto do każdego firmowego rachunku na podstawie odrębnej dyspozycji (może zlecić ją w oddziale lub kontaktując się z opiekunem klienta).

Także banki korzystają z rachunków technicznych

Zapewne wielu czytelników zadaje sobie pytanie, w jakim celu banki prowadzą rachunki techniczne? Zwłaszcza, że usługa ta jest praktycznie darmowa, a tym samym – mało opłacalna. Odpowiedź jest prosta – konta techniczne ułatwiają ewidencję oraz archiwizację istotnych danych, pełnią więc ważną rolę w rachunkowości samego banku.

Aby bank działał sprawnie, musi posiadać system ewidencji i grupowania operacji pieniężnych – zarówno operacji własnych (np. rozrachunków międzybankowych), jak i wszystkich operacji przeprowadzanych przez klientów. Każda czynność bankowa, niezależnie od jej nazwy, rodzaju, istoty, czasu i kontrahenta powinna być więc w systemie odpowiednio udokumentowana - do tego księgowanie powinno być terminowe i prowadzone na bieżąco, zaś obroty i salda poszczególnych kont codziennie uzgadniane. Zasada ta odnosi się do wszystkich produktów oferowanych przez instytucje finansowe – nie tylko ROR-ów, lecz również lokat, kredytów czy kart przedpłaconych. Dzięki kontom technicznym bank ma ułatwiony wgląd w operacje wykonywane przez swoich klientów, a w wyniku księgowania zmian na rachunkach technicznych sprawuje ścisłą kontrolę nad wszystkimi swoimi należnościami i zobowiązaniami.

Ponieważ, jak już wspomnieliśmy wcześniej, każda operacja bankowa musi zostać odnotowana i zaksięgowana, instytucje finansowe prowadzą też konta techniczne dla własnych potrzeb. Na przykład w sytuacji, gdy bank nie dysponuje numerem rachunku, na który mógłby przelać środki z zamkniętego lub wypowiedzianego przez klienta ROR-u, zostają one przeksięgowane na wewnętrzne, nieoprocentowane konto rozrachunkowe banku i tam zabezpieczone do momentu wyjaśnienia sprawy. Mało osób też wie, że rachunek techniczny jest stosowany np. w przypadku zajęcia komorniczego – w takim przypadku pieniądze są ściągane z konta klienta i przelewane na konto techniczne (do którego klient nie ma już dostępu), a następnie przekazywane na rachunek urzędu skarbowego.

Podsumowanie

Charakterystyczną cechą rachunku technicznego jest bardzo ograniczona funkcjonalność – konto to służy do obsługi lokat, kredytów, pożyczek, kart kredytowych i kart przedpłaconych oraz umożliwia ewidencję wszystkich operacji bankowych wykonanych przez posiadaczy tych produktów. Zasadniczo założenie i prowadzenie konta technicznego jest całkowicie bezpłatne, warto jednak mieć świadomość, że nie jest to bezwzględną regułą - np. w przypadku rachunków służących do obsługi depozytów mogą się pojawić koszty związane z przelewem pieniędzy z zakończonej lub zlikwidowanej lokaty na rachunek osobisty.

Niestety, znalezienie w cennikach prowizji pobieranych przez bank za obsługę rachunku technicznego bywa dość trudne. Do chlubnych wyjątków należy Bank Millennium, który takie informacje podaje w formie oddzielnej tabelki, jednak w pozostałych instytucjach trzeba mocno się namęczyć, aby ustalić wszystkie szczegóły. Dlatego też przed podpisaniem umowy, której elementem jest rachunek techniczny, zdecydowanie warto wyjaśnić kwestię opłat z konsultantem banku.