Dylematy przedsiębiorcy: konto firmowe czy konto osobiste?

Dylematy przedsiębiorcy: konto firmowe czy konto osobiste?

Czy konto osobiste może być używane do celów związanych z działalnością gospodarczą? Jakie konsekwencje powoduje korzystanie z prywatnego ROR-u do rozliczeń związanych z prowadzeniem firmy? Staramy się odpowiedzieć na oba te pytania i przedstawić argumenty przemawiające za rozdzieleniem obu typów rachunku.

Czy każdy przedsiębiorca musi posiadać konto?

Zacznijmy od kwestii prawnych. Wiele osób jest przekonanych, że każdy podmiot gospodarczy – niezależnie od skali prowadzonej działalności – powinien dysponować odrębnym rachunkiem bankowym. Tymczasem posiadanie konta w banku jest obowiązkowe jedynie dla określonej grupy przedsiębiorców. Artykuł 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje na dwie konkretne przypadki, które zmuszają przedsiębiorców do otwarcia rachunku bankowego. Posiadanie konta jest obligatoryjne, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. zł.

Mówiąc innymi słowy, przedsiębiorca musi założyć konto bankowe tylko wtedy, gdy prowadzi rozliczenia z innym przedsiębiorcą, a wartość przeprowadzanych przez niego transakcji przewyższa 15 tysięcy złotych. Dla pozostałych właścicieli firm posiadanie konta jest kwestią wyboru, a nie prawnego przymusu. Warto więc zastanowić się przez moment, skąd wziął się mit o obowiązkowym koncie bankowym.

Naciski fiskusa

Do utrwalenia tego poglądu w dużej mierze przyczyniły się urzędy skarbowe. Trudno nie dostrzec, iż na każdym zgłoszeniu identyfikacyjnym do celów podatkowych widnieje rubryka, w której przedsiębiorca powinien wpisać numer rachunku bankowego. Wielu właścicieli firm odbiera ów fakt jednoznacznie – jako sygnał, iż posiadanie biznesowego konta jest ustawowym wymogiem (na dodatek egzekwowanym przez urzędy skarbowe). Często spotykaną praktyką jest również sugerowanie przedsiębiorcom, iż rozliczenia podatkowe i składkowe mogą być wykonywane wyłącznie za pośrednictwem rachunku firmowego. Aby nie być gołosłownym, zacytujmy w tym miejscu pismo naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu (sygn. akt PP1/443-43/06). Możemy w nim przeczytać, iż:

w celu dokonania przelewu lub innej podobnego typu operacji z urzędem podatnik nie może korzystać z rachunku osobistego niezwiązanego z prowadzoną przez niego działalnością.

Czy jednak faktycznie firmowe konto bankowe jest konieczne do rozliczania podatków i ZUS-u? Analiza zapisów Ordynacji podatkowej oraz Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dowodzi, że przytoczoną wcześniej opinię Naczelnika US w Elblągu należy uznać za nadinterpretację. Zgodnie z przepisami, do zapłaty podatku w formie przelewu zobowiązane są wyłącznie firmy, które prowadzą księgę rachunkową lub podatkową księgę przychodów i rozchodów, natomiast pozostali przedsiębiorcy mogą wnieść opłatę skarbową w gotówce. Z kolei w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych pojawia się stwierdzenie, iż w rozliczeniach z ZUS-em płatnik jest obowiązany:

opłacać należności z tytułu składek w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej.

Tak więc w obu regulacjach sprecyzowana zostaje forma rozliczeń, ale nie sposób ich przeprowadzenia. W konsekwencji drobny przedsiębiorca może rozliczać się ze skarbówką i ZUS-em za pośrednictwem poczty i okienka bankowego lub za pomocą prywatnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Problem może być jedynie z otrzymaniem zwrotu nadwyżki VAT – w tym jednym przypadku fiskus twardo stoi na stanowisku, że zwrot musi wpłynąć na konto firmowe, a nie osobiste.

Reasumując - regulacje prawne mówią jedynie o konieczności posiadania konta bankowego (i to dla określonej kategorii przedsiębiorców), przy czym żadna ustawa nie precyzuje, że musi być to koniecznie rachunek firmowy.

Wymagania banków

Jednak nie tylko fiskus patrzy niechętnym okiem na wykorzystywanie osobistych rachunków do operacji związanych z działalnością gospodarczą - także banki starają się ograniczać tego typu praktyki. Z tego też powodu w regulaminach otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób fizycznych często możemy znaleźć następujące zapisy:

 • mBank - „rachunki nie mogą być wykorzystywane przez posiadacza rachunku do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej”;
 • Nest Bank - „bank otwiera i prowadzi rachunki na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą”;
 • PKO BP - „rachunek służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a w szczególności umożliwia przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej”.

Złamanie tego zakazu przez posiadacza konta może skutkować wypowiedzeniem umowy – jednak w praktyce zdarza się to dość rzadko. Mimo wszystko banki nie chcą tracić klientów - nawet jeśli są nimi krnąbrni przedsiębiorcy - i decydują się na taki krok incydentalnie.

Bywa jednak, że stosują subtelne metody nacisku, np. wprowadzają opłaty dla klientów indywidualnych za przelewy do ZUS i Urzędów Skarbowych. Przykładowo: w Toyota Banku za przelew do US zapłacimy 3 zł, natomiast za przelew do ZUS – 1 zł, przy czym bank pobiera opłatę za każdą składkę. W Nest Banku koszt takich przelewów wynosi już 5 zł, przy czym ta sama operacja w przypadku kont firmowych jest całkowicie bezpłatna. Nietrudno więc policzyć, że przedsiębiorca korzystający z konta osobistego dla celów biznesowych traci na tych przelewach co najmniej 10 zł miesięcznie.

Konto osobiste versus konto firmowe

Skoro obowiązujące aktualnie przepisy prawne nie zabraniają firmom prowadzenia działalności z wykorzystaniem kont osobistych, a banki przymykają oko na takie praktyki, wielu przedsiębiorców - zwłaszcza prowadzących sprzedaż detaliczną, w której większość rozliczeń jest dokonywana za pomocą gotówki - nie widzi większego sensu w zakładaniu biznesowego konta.

Można jednak wskazać kilka istotnych powodów przemawiających za posiadaniem rachunku dedykowanego wyłącznie przedsiębiorcom. Są to argumenty na tyle solidne, że warto je nieco szerzej omówić.

Porządek w papierach

Konto biznesowe pozwala na utrzymanie porządku w finansach firmy i oddzielenie ich od finansów osobistych. Zdecydowanie ułatwia prowadzenie księgowości, np. pozwala na szybką klasyfikację wpływów i wydatków.

W przypadku kont osobistych wykorzystywanych do celów gospodarczych trudno nieraz jednoznacznie dociec, które z nich są prywatne, a które firmowe. Czy zakup materiałów biurowych należy zaksięgować jako koszt firmy, czy jest to prywatny wydatek przedsiębiorcy, który kupił dziecku przybory do szkoły? Czy kwota 12 tys. pojawiająca się po stronie przychodów wynika ze sprzedaży większej partii towarów, czy też pieniądze pochodzą ze sprzedaży prywatnego samochodu?

Równie problematyczne jest rozliczanie przychodów z tytułu różnic kursowych oraz odsetek od lokat. W obu tych przypadkach zachodzi konieczność rozdzielania operacji firmowych od transakcji mających charakter osobisty, co w praktyce bywa po prostu bardzo uciążliwe.

Zawiłe rozliczanie odsetek

Odsetki od środków na lokatach utrzymywanych w związku z działalnością gospodarczą stanowią przychód, który przedsiębiorca musi samodzielnie rozliczyć ze skarbówką.

Nie ma jednak tego obowiązku w odniesieniu do odsetek pochodzących z prywatnego depozytu (ponieważ w takich przypadkach to bank pobiera 19% zryczałtowany podatek dochodowy i przekazuje należność do urzędu skarbowego). Jeżeli więc odsetki z firmowej lokaty trafią na rachunek osobisty przedsiębiorcy, zostaną potraktowane jako przychód osoby prywatnej i opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych.

Oddzielenie rachunku prywatnego od służbowego wiąże się w tym przypadku nie tyle z obowiązkiem, co z korzyścią finansową dla podatnika-przedsiębiorcy (unika on w ten sposób podwójnego opodatkowania).

Różnice kursowe

Prywatnie podatnik nie rozlicza wpływów z tytułu różnic kursowych, musi to jednak robić w ramach przedsiębiorstwa (dodatnie różnice kursowe zwiększają bowiem przychód firmy, natomiast ujemne - koszt uzyskania przychodu).

Oba rodzaje różnic kursowych muszą znaleźć odzwierciedlenie w Księdze Przychodów i Rozchodów i być należycie udokumentowane za pomocą wyciągu z konta bankowego z datą zaksięgowania danej transakcji.

Jednak bank prowadzący konto osobiste nie zaznacza przy przelewach, czy są one służbowe czy prywatne. Jeżeli więc przedsiębiorca w tym samym dniu kupi buty dla córki w zagranicznym sklepie internetowym i zapłaci za towar kontrahentowi w Szwecji (przy czym obie płatności będą się wiązały z przewalutowaniem transakcji) - trudno będzie mu na podstawie wyciągu wykazać, która z tych operacji miała charakter biznesowy.

Reasumując, firmowe konto bankowe daje rzetelny wgląd w strukturę przychodów i wydatków firmy. Umożliwia oddzielenie budżetu domowego od finansów przedsiębiorstwa, ułatwia prowadzenie księgowości i - co najważniejsze - pozwala uniknąć wielu problemów z fiskusem.

Wyższość konta firmowego nad osobistym podczas kontroli skarbowej

W przypadku kont prywatnych wykorzystywanych do celów firmowych skarbówka uzyskuje dostęp do osobistych finansów podatnika i z tej okazji chętnie korzysta.

Prześwietla wszystkie pojawiające się na rachunku wpływy i zdarza się niekiedy, iż znajduje kwoty, którym postanawia się bliżej przyjrzeć. Często też konsekwencje takiej dociekliwości są dość opłakane, o czym przekonują nas historie zaczerpnięte z życia.

Przykładowo - w trakcie kontroli w małej firmie odzieżowej inspektor skarbowy zainteresował się kwotą 40 tysięcy, która wpłynęła na konto przedsiębiorcy w czwartym miesiącu istnienia firmy. Poproszony o wyjaśnienie tak wysokiego wpływu właściciel stwierdził, iż były to jego prywatne środki, nie mające związku z prowadzoną działalnością, nie potrafił jednak wyjaśnić, w jaki sposób wszedł w posiadanie tak wysokiej kwoty. W końcu przyznał, iż owa suma była pożyczką od kolegi, której nie potwierdził formalną umową i której nie zgłosił do opodatkowania. W efekcie musiał zapłacić nie tylko zaległy podatek, lecz także dość wysoką grzywnę skarbową.

Co najważniejsze, przedsiębiorca zapewne uniknąłby tych kłopotów, gdyby kontrola objęła wyłącznie konto firmowe.

Oczywiście w pewnych uzasadnionych przypadkach fiskus może domagać się wglądu w osobisty rachunek przedsiębiorcy, nie jest to jednak uprawnienie bezwzględne. Dostęp do wyciągów z osobistych rachunków przysługuje kontrolerom tylko wówczas, gdy działają na podstawie odrębnego upoważnienia. W dokumencie musi wówczas widnieć informacja, iż w ramach jednego postępowania mogą być sprawdzone wszystkie rachunki przedsiębiorcy, zarówno prywatne, jak i firmowe.

Natomiast brak takiego dokumentu oznacza, iż informacje o rozliczeniach prywatnych (niezwiązanych z działalnością gospodarczą) znajdują się zasadniczo poza zakresem kontroli rozliczeń przedsiębiorstwa. Mówiąc innymi słowy - jeśli przedstawiciel fiskusa chciałby mimo wszystko uzyskać dostęp do prywatnego rachunku przedsiębiorcy, musiałby wszcząć odrębne postępowanie skarbowe.

Niestety, owe procedury nie znajdują zastosowania w odniesieniu do kont prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej. W tym przypadku bez żadnych dodatkowych starań fiskus ma podatnika na widelcu i - jak wspomnieliśmy wcześniej – często bez skrupułów z tej sytuacji korzysta.

Problemy w razie egzekucji komorniczej

Warto wspomnieć o jeszcze jednym argumencie przemawiającym za rozdzieleniem konta osobistego od firmowego rachunku. Jak wiemy, w przypadku problemów ze spłatą zadłużenia komornik ma prawo zająć nam konto. O ile jednak rachunki osób fizycznych mają przywilej kwoty wolnej od zajęcia (do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), o tyle rachunków firmowych ta zasada nie dotyczy.

Może więc się zdarzyć, iż na polecenie komornika bank odetnie nam dostęp do wszystkich posiadanych środków, traktując ROR jako konto firmowe (zwłaszcza jeśli analiza przeprowadzanych transakcji wykaże, że wykorzystywaliśmy rachunek niezgodnie z regulaminem).

Dostęp do przydatnych funkcjonalności

Warto jednak, poza wspomnianymi wyżej aspektami, wziąć pod uwagę także inne korzyści wynikające z posiadania konta firmowego. Tego typu rachunki oferują bowiem różne przydatne usługi, które mogą nam ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.

Wśród dodatkowych rozwiązań dedykowanych firmom znajdują się np. ubezpieczenia zapewniające pomoc techniczną, drogową i medyczną, rachunki lokacyjne, pomocnicze, oszczędnościowe i walutowe (często prowadzone na preferencyjnych warunkach) oraz bogata oferta produktów kredytowych. Jednak w niektórych bankach posiadacze kont firmowych mogą skorzystać z jeszcze bardziej wyrafinowanych rozwiązań – najciekawsze z nich prezentujemy w tabelce.

Nazwa banku

Dodatkowe usługi dla biznesu

Nest Bank

Doradztwo unijne dla mikroprzedsiębiorców - bank podpowiada, z jakich funduszy unijnych można skorzystać oraz pomaga przy składaniu koniecznej dokumentacji.

ING Bank Śląski

Profil Zaufany ePUAP - przedsiębiorcy mogą skorzystać z tej usługi za darmo za pośrednictwem bankowości internetowej.

Platforma Aleo - bezpłatna internetowa platforma handlowa, która umożliwia m.in. prowadzenie własnego sklepu internetowego B2B, wysyłanie elektronicznych zapytań ofertowych, organizację aukcji zakupowych i sprzedażowych, porównywanie ofert itp.

Idea Bank

Usługa Concierge – pomoc doświadczonych asystentów w zakresie spraw urzędowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (prawo, podatki, księgowość)

Idea Hub – dostęp do przestrzeni coworkingowej.

Mobilne wpłatomaty.

Idea Cloud – bankowość elektroniczna, w której można zarządzać finansami, wystawić faktury, przechowywać ważne dokumenty, uzyskać kredyt, zamówić mobilny wpłatomat itd.

Raiffeisen Polbank

Platforma wymiany walut R-Dealer – bezpłatna usługa umożliwiająca wymianę walut na atrakcyjnych warunkach, przeglądanie informacji rynkowych oraz inwestowanie środków na lokacie terminowej.

mBank

MTRANSFER - funkcjonalność umożliwiająca łatwy i szybki transfer środków pomiędzy klientami mBanku, bez konieczności ręcznego uzupełniania danych przelewu.

Platforma mikroFirmy.pl – daje możliwość rejestracji działalności gospodarczej i założenia konta w jednym formularzu, dostęp do kreatora stron www i programu do prowadzenia księgowości przez internet (usługa bezpłatna przez 6 miesięcy).

PKO BP

Usługi księgowe – dostęp do platformy do prowadzenia księgowości on-line (bezpłatny przez 6 miesięcy).

iPKO dealer – darmowa platforma wymiany walut (klient może wymieniać waluty po kursach negocjowanych).

Oczywiście osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z biznesem, znacznie mniejszą uwagę zwracają na udogodnienia oferowane przez banki, o wiele większą zaś na koszty związane z prowadzeniem konta. Młode firmy szukają oszczędności i nie chcą ponosić dodatkowych wydatków – i jest to postępowanie jak najbardziej racjonalne.

Także wielu mikroprzedsiębiorców nie widzi potrzeby, by posiadać konto typu biznes - tym bardziej, że w powszechnym mniemaniu koszt obsługi firmowych rachunków jest znacznie wyższy niż prywatnych ROR-ów. Warto jednak sprawdzić, czy ta opinia zawsze odpowiada prawdzie.

Czy konto firmowe jest zawsze droższe od osobistego?

Banki toczą batalię o klienta biznesowego, ponieważ to właśnie firmy obracają dużą gotówką, zaciągają wysokie kredyty czy korzystają z większych debetów w kontach. Efektem tej walki jest zróżnicowana oferta, w której obok kont dość drogich, za które zapłacimy kilkadziesiąt złotych miesięcznie, możemy znaleźć rachunki praktycznie bezpłatne (lub darmowe po spełnieniu prostych warunków, np. wykonanie jednego przelewu do ZUS w miesiącu). Co więcej, często porównanie parametrów kont firmowych oraz osobistych znajdujących się w ofercie danego banku zdecydowanie wypada na korzyść tych pierwszych - są one dla przedsiębiorcy znacznie bardziej opłacalne bądź tylko w minimalnym stopniu droższe. Aby nie by gołosłownym, porównajmy opłaty za podstawowe operacje bankowe dla konta osobistego i firmowego w kilku znanych bankach.

Konto osobiste

Konto firmowe

Wymarzone Konto Osobiste w Raiffeisen Polbank

 • Prowadzenie konta – 0 zł;
 • Obsługa karty – 6 zł dla karty MasterCard, (opłaty nie można uniknąć), 3 zł dla karty Visa - prowizji można uniknąć, dokonując jednej transakcji kartą w miesiącu;
 • Krajowe przelewy internetowe – 0 zł
 • Przelewy SEPA – od 5 do 10 zł w zależności od kwoty;
 • Przelewy natychmiastowe -brak;
 • Wypłata gotówki z krajowych bankomatów:
  • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju dla karty MasterCard;
  • 0 zł za wypłaty gotówki w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach banku oraz sieci Euronet,
  • 6 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów dla kart Visa

Wymarzone Konto dla Biznesu w Raiffeisen Polbank

 • Prowadzenie konta - 0 zł;
 • Obsługa karty - 0 zł;
 • Krajowe przelewy internetowe – 0 zł;
 • Przelewy SEPA – od 3 do 5 zł w zależności od kwoty;
 • Przelewy natychmiastowe -brak;
 • Wypłata gotówki z bankomatów w oddziałach banku oraz sieci Euronet – 0 zł,
  • 1,5% min. 5 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju.

Nest Konto w Nest Banku

 • Prowadzenie konta – 0 zł;
 • Obsługa karty – 0 zł;
 • Krajowe przelewy internetowe – 0 zł;
 • Przelewy SEPA – 0 zł;
 • Przelewy natychmiastowe – 1 zł (dla kwot do 5 tys.)
 • Wypłata gotówki z krajowych bankomatów – 0 zł

BIZnest Konto w Nest Banku

 • Prowadzenie konta – 0 zł;
 • Obsługa karty – 0 zł. W przypadku drugiej i kolejnej karty opłata wynosi 25 zł rocznie;
 • Krajowe przelewy internetowe – 0 zł
 • Przelewy SEPA – 0 zł;
 • Przelewy natychmiastowe -5 zł (dla kwot do 5 tys.);
 • Wypłata gotówki z krajowych bankomatów – 0 zł.

Konto Idealne w Idea Banku

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Obsługa karty – 0 zł
 • Krajowe przelewy internetowe – 0 zł
 • Przelewy SEPA - 4 zł (dwa pierwsze w miesiącu za darmo);
 • Przelewy natychmiastowe - 3,50 zł (dwa pierwsze w miesiącu za darmo);
 • Wypłata gotówki z krajowych bankomatów – 0 zł

Konto FIRMA TO JA w Idea Banku

 • Prowadzenie konta – 0 zł
 • Obsługa karty -4,99 zł za obsługę karty/miesiąc. Opłaty można uniknąć wykonując transakcje bezgotówkowe na kwotę nie niższą niż 400 zł w skali danego miesiąca lub dokonując wpłatę we wpłatomacie na kwotę min. 1000 zł;
 • Krajowe przelewy internetowe – 0 zł
 • Przelewy SEPA - dwa pierwsze w miesiącu są bezpłatne, kolejne kosztują 3,99 zł;
 • Przelewy natychmiastowe - 3,50 zł (dwa pierwsze w miesiącu za darmo);
 • Wypłata gotówki z krajowych bankomatów – 0 zł

Konto Osobiste w Orange Finance

 • Prowadzenie konta – 0 zł.
 • Obsługa karty – 0 zł;
 • Krajowe przelewy internetowe – 0 zł;
 • Przelewy SEPA – 5 zł;
 • Przelewy natychmiastowe –5 zł;
 • Wypłata gotówki z krajowych bankomatów sieci Euronet – 0 zł (w ramach bezpłatnej usługi).

Konto dla Firm w Orange Finanse

 • Prowadzenie konta – 5 zł. Opłaty można uniknąć, jeżeli w danym miesiącu zostanie wykonany przynajmniej jeden przelew do ZUS
 • Obsługa karty – 5 zł. Opłata nie zostanie naliczona, jeśli w danym miesiącu klient wykona min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą;
 • Krajowe przelewy internetowe: wewnętrzne – 0 zł, zewnętrzne – 1 zł.
 • Przelewy SEPA – 5 zł.
 • Przelewy natychmiastowe – 10 zł.
 • Wypłata gotówki z krajowych bankomatów sieci Euronet – 0 zł, z pozostałych – 5 zł.

Reasumując, zakładając firmowy rachunek nie zawsze jesteśmy skazani na wysokie opłaty, z czego jednak wielu przedsiębiorców nie zadaje sobie sprawy. Tymczasem wystarczy poświęcić trochę czasu na porównanie parametrów różnych kont biznesowych, aby znaleźć ofertę odpowiadającą naszym potrzebom.

Sprawdź nasz ranking firmowych i sam oceń propozycje poszczególnych banków.

Podsumowanie

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie muszą posiadać firmowego rachunku bankowego. Aby opłacać należne świadczenia, przyjmować wpływy, odbierać nadpłaty podatków, mogą posługiwać się kontem osobistym.

Niemniej to rozwiązanie ma kilka istotnych minusów, z istnienia których warto zdawać sobie sprawę. Na przykład może stać się źródłem niepotrzebnych kłopotów w przypadku egzekucji komorniczej lub kontroli skarbowej. Brak firmowego konta może również utrudnić prowadzenie księgowości, skutkować bałaganem informacyjnym i rozluźnieniem dyscypliny finansowej. Wielu przedsiębiorców rozliczających się za pomocą prywatnego ROR-u traci bowiem kontrolę nad wydatkami i może nieświadomie wyprowadzić z firmy pieniądze, które powinny być wydane na inne cele (np. składkę na ZUS lub zakup towarów).

Jest faktem, że w wielu bankach prowadzenie firmowego konta jest znacznie droższe niż obsługa prywatnego rachunku. Nie jest to jednak bezwzględną regułą – są również banki, które oferują naprawdę tanie konta z dostępem do wielu przydatnych funkcjonalności, które mogą nam ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.

Co zatem wybrać? Konto osobiste czy firmowy rachunek? Tę decyzję każdy przedsiębiorca musi podjąć samodzielnie po przeanalizowaniu rzeczywistych potrzeb firmy. Jeżeli jednak zrezygnuje z posiadania konta gospodarczego, sugerujemy, by pomyślał o założeniu dwóch kont osobistych: „prywatnego” i przeznaczonego wyłącznie do rozliczeń biznesowych. Dzięki temu będzie miał rzetelny wgląd w finanse firmy i uniknie kłopotów podczas ewentualnej kontroli skarbowej.

Z ostatniej chwili

Pominęliśmy coś ważnego? Napisz do nas!

Wiadomości

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.