Poradnik ułatwiający wybór rachunku maklerskiego

Inwestowanie może być kosztowne, dlatego warto poświęcić trochę czasu i wybrać taki rachunek maklerski, który będzie dopasowany do naszych wymagań i sytuacji. Liczne opłaty za prowadzenie konta oraz prowizje za zlecenia potrafią mocno ściąć zyski z inwestycji, szczególnie gdy inwestor po raz pierwszy spotyka się z tym typem rachunku.

Instrumenty Finansowe

Polskie domy maklerskie umożliwiają swoim klientom głównie inwestowanie w papiery wartościowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (choć niektórzy brokerzy mają w swojej ofercie także inwestowanie w waluty i akcje zagraniczne). Oferty brokerów są różne, jednak każda z instytucji pozwala inwestować w standardowe instrumenty giełdowe:

 • Akcje – papiery wartościowe potwierdzające udział w spółkach akcyjnych, umożliwiają udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz udział w zyskach firmy (dywidendzie).
 • Prawa poboru – instrument przyznający pierwszeństwo w zakupie akcji z nowej emisji, akcjonariusz posiadający prawo poboru może na jego podstawie objąć nowo wyemitowane akcje lub zbyć prawo poboru na giełdzie.
 • Obligacje – papier wartościowy potwierdzający zaciągnięcie zobowiązania przez emitenta obligacji u jej nabywcy, emitent zobowiązuje się w określonym terminie wykupić obligację i wypłacić nabywcy odsetki.
 • Instrumenty pochodne (derywaty) – są to instrumenty finansowe, których wartość jest ustalana w oparciu o instrument bazowy (kurs akcji, walut, ale także niestandardowe wartości, np. ilość dni słonecznych czy wielkość odpadu deszczu); wśród derywatów najpopularniejsze są:
  • Kontrakty terminowe – umowa, na mocy której jedna strona zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego (akcji, obligacji, walut, towarów) w przyszłości po ustalonej cenie, a druga strona zobowiązuje się do zbycia tego instrumentu po tej samej cenie; kontrakty terminowe pozwalają zyskać na zmianach cen instrumentów bazowych, ale także pozwalają minimalizować straty, które w przypadku akcji zwykle są bardziej dotkliwe.
  • Opcje – prawo do nabycia (opcja call) lub sprzedaży (opcja put) określonego dobra po ustalonej z góry cenie. Transakcja dochodzi do skutku, gdy nabywca opcji uzna, że wykonanie opcji jest dla niego korzystne. Wystawca opcji jest z kolei zobowiązany do sprzedania lub zakupu instrumentu bazowego od nabywcy opcji. Za prawo, które daje opcja, nabywca opcji płaci wystawcy określoną cenę.

Powyższe instrumenty giełdowe znajdziesz w każdym biurze maklerskim, wystarczy założyć rachunek inwestycyjny wraz z możliwością inwestowania w instrumenty pochodne (czasem wymagana jest dodatkowa umowa/aneks).

Zlecenia Giełdowe

Większość brokerów pozwala składać standardowe zlecenia, które można realizować w systemie GPW (przykłady poniżej):

 • Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie) – ta dyspozycja nie wskazuje minimalnej czy maksymalnej ceny, po której chcemy dokonać transakcji, w związku z tym zostaje zrealizowana po najlepszym kursie z przeciwnej strony arkusza zleceń. Zlecenie PKC może być realizowane w kilku transakcjach po różnych cenach.
 • Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej) – to zlecenie realizowane jest po najlepszej cenie, którą można uzyskać po przeciwnej stronie arkusza zleceń; system przyjmie zlecenie tylko wtedy, gdy po przeciwnej stronie arkusza będzie inne zlecenie (jeśli nie, zlecenie PCR zostanie odrzucone); zlecenie można składać podczas notowań ciągłych, w fazie przed otwarciem oraz przez zamknięciem.
 • Zlecenie PEG – to zlecenie z limitem ceny, który jest powiązany z tzw. kursem referencyjnym (czyli limitem najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza), najprościej rzecz ujmując, chodzi o to, że zlecenie PEG „śledzi” najlepszy obecnie kurs po tej samej stronie arkusza zleceń i dostosowuje do niego swoją cenę. Dla zlecenia PEG można ustalić kurs maksymalny (dla kupna) lub minimalny (dla sprzedaży), by transakcja nie przyniosła zbyt dużych strat.
 • Zlecenie WNF (Ważne Na Fixing) – jest ono ujawniane w arkuszu podczas najbliższego fixingu (na otwarcie, zamknięcie lub zawieszenie instrumentu) i wtedy także dochodzi do realizacji dyspozycji zgodnie z czasem wpłynięcia do systemu (niezrealizowana część zlecenia jest usuwana).
 • Zlecenie WNZ (Ważne Na Zamknięcie) – to zlecenie jest realizowane podczas fixingu na zamknięcie sesji zgodnie z czasem wpłynięcia do arkusza zleceń.
 • Zlecenie WDC (Ważne Do Czasu) – to zlecenie pozostaje w arkuszu, dopóki nie upłynie termin ważności określony przez klienta (odnosi się to do konkretnego dnia sesyjnego i może być złożone tylko na bieżącą sesję).
 • Zlecenie STOP Loss – to zlecenie wymaga określenia limitu aktywacji (czyli wartości kursu, po osiągnięciu której zlecenie wejdzie do arkusza zleceń), a ma na celu minimalizację strat, gdyby kurs instrumentu nieoczekiwanie spadł (lub wzrósł). Zlecenie STOP Loss zostaje zrealizowane automatycznie po kursie PKC (Po Każdej Cenie).

Wiadomości

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.