Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

My analizujemy konta bankowe. Ty je wybierasz.

Konta i promocje bankowe – Najlepszekonto.pl

Finansowanie faktur – faktoring online – ranking – czerwiec 2023 r.

Aktualizacja 02.06.2023 14:11
RANKING
finansowania faktur

Aktualny ranking finansowania faktur - faktoring online – czerwiec 2023 r.

Założenia, na jakich powstał ranking faktoringu online

Faktoring online, mikrofaktoring, finansowanie faktur - to pojęcia, które wciąż nie doczekały się oficjalnej definicji, warto więc na wstępie wyjaśnić ich znaczenie. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, każde z tych określeń kładzie nacisk na nieco inny aspekt usługi faktoringowej.

W przypadku faktoringu online najważniejszy jest sposób zawarcia umowy. Klient składa wniosek o udzielenie finansowania za pośrednictwem strony internetowej, a następnie zdalnie podpisuje umowę faktoringową. Podstawowym wyróżnikiem tej odmiany faktoringu jest prostota - proces ubiegania się o środki jest skrócony do minimum, a pieniądze dostajemy nawet w kilkanaście minut. Najważniejsze różnice między faktoringiem online a faktoringiem klasycznym prezentuje poniższa tabelka.

Różnice między faktoringiem online a faktoringiem klasycznym

Faktoring online

Faktoring klasyczny

Maksymalnie uproszczony proces weryfikacyjny

Dokładna weryfikacja zdolności faktoringowej klienta, obejmująca analizę dokumentów handlowych, finansowo-księgowych oraz wpisów w bazach Biurze Informacji Kredytowej i Krajowego Rejestru Długów

Umowa z reguły podpisywana online

Umowa w formie papierowej, najczęściej podpisywana w biurze faktora

Otrzymane środki wpływają na konto zwykle w ciągu 24 godzin

Na wypłatę środków należy czekać kilka dni lub dłużej

Faktoring online – co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Jak już wspomnieliśmy, charakterystyczną cechą faktoringu online jest ograniczona do niezbędnego minimum procedura pozyskania środków. Aby otrzymać zgodę na sfinansowanie faktur, należy jedynie wypełnić wniosek na stronie faktora oraz podać w nim podstawowe dane: imię i nazwisko, NIP firmy, numer telefonu oraz adres e-mail. Przedsiębiorca musi również założyć dedykowane konto w Panelu Klienta, w którym będzie zgłaszał faktury wystawione na konkretnych kontrahentów. Na tym etapie powinien także wskazać płatników objętych usługą faktoringową oraz określić wysokość limitu faktoringowego, który chce otrzymać.

Po otrzymaniu wniosku faktor weryfikuje tożsamość klienta oraz ocenia jego zdolność faktoringową. Co istotne, również i ten proces odbywa się w całości online - przedsiębiorca nie musi zjawiać się w biurze faktora ani przedstawiać stosu dokumentów. Wystarczy, że potwierdzi tożsamość przelewem ze swojego firmowego rachunku i/lub zainstaluje specjalną aplikację weryfikacyjną (np. Kontomatik). Działa ona w ten sposób, że pobiera historię przepływów finansowych przedsiębiorstwa i przetwarza wszystkie te dane za pomocą specjalnego algorytmu. W efekcie faktor zyskuje szybki wgląd w sytuację finansową firmy i jest w stanie stwierdzić, czy przyznanie limitu nie wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem.

Dodajmy w tym miejscu, że w wielu firmach nowi klienci mogą liczyć "na start" na dość niskie kwoty (maksymalnie od 25 tys. do 50 tys. złotych). Do wyjątków należą faktorzy, którzy dopuszczają znacznie wyższe limity, np. 250 tys. złotych.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu finansowania klient dodaje do systemu fakturę z odroczonym terminem płatności. Zanim jednak otrzyma środki na konto, firma faktoringowa sprawdza jej zasadność. W tym celu wysyła do płatnika wiadomość e-mail, w której prosi go o potwierdzenie wierzytelności. Dodatkowo upewnia się, czy kontrahent wyraża zgodę na cesję, jest wypłacalny i terminowo płaci swoje należności.

Czy szybki faktoring online wymaga podpisania umowy?

W większość instytucji przyjmujących faktury do finansowania online klient jest proszony o podpisanie umowy faktoringowej. Z reguły ma ona formę dokumentową, czyli do jej zawarcia jest wykorzystywany Internet. Faktor przesyła umowę na podany we wniosku adres e-mail, zaś klient zatwierdza dokument za pomocą kodu SMS lub elektronicznego podpisu.

Warto jednak dodać, że są na rynku i takie podmioty, które wyrażają zgodę na wypłatę zaliczki bez zawarcia formalnej umowy. Ta praktyka jest często stosowana przez firmy faktoringowe działające w ramach banków i najczęściej dotyczy klientów posiadających w nich konta firmowe.

Trzeba również podkreślić, że przypadku faktoringu online klient nie wnosi opłaty za rozpatrzenie wniosku, nie ponosi też kosztów prowizji przygotowawczej. Ta odmiana faktoringu jest więc znacznie tańsza niż klasyczny faktoring.

Co to jest finansowanie faktur online?

Co do zasady wszystkie rodzaje faktoringu działają w oparciu o identyczny mechanizm. Po podpisaniu umowy faktoringowej faktor przejmuje od przedsiębiorcy nieprzeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności. Następnie przelewa na jego konto część kwoty, na jaką została wystawiona faktura (z reguły jest to od 60% do nawet 90%), pomniejszając ją o swoją prowizję. W wyznaczonym terminie kontrahent płaci za usługę lub towar, jednak środki muszą wpłynąć na rachunek faktora (a nie - jak dotychczas - na konto przedsiębiorcy). Firma faktoringowa po otrzymaniu płatności wypłaca przedsiębiorcy pozostałą część należności z faktury. W tym momencie faktura jest w pełni rozliczona, zaś jej status w Panelu Klienta zmienia się z "finansowanej" na "spłaconą".

Reasumując, de facto każda odmiana faktoringu sprowadza się do finansowania faktur. Niemniej niektóre firmy faktoringowe rezerwują tę nazwę dla usługi świadczonej online i przeznaczonej dla mikro- i małych podmiotów. Pozwala ona na sfinansowanie pojedynczych faktur, nawet jeśli są wystawione na niewielką kwotę (np. 500 – 1000 zł). Ponadto przedsiębiorca sam decyduje, jak często chce korzystać z usługi, gdyż umowa daje mu w tym względzie wolną rękę. Nie płaci również za niewykorzystany limit transakcyjny, gdyż faktorant pobiera jedynie dzienną prowizję od wartości sfinansowanej faktury.

Tak więc tym, co odróżnia finansowanie faktur online od klasycznego faktoringu, jest:

 • możliwość sfinansowania pojedynczej faktury (przedsiębiorca nie musi zgłaszać wszystkich faktur wystawionych przez kontrahenta, którego wcześniej wskazał w umowie),
 • brak ukrytych opłat dodatkowych (płatność tylko za zrealizowaną fakturę),
 • elastyczność - faktorant korzysta z usługi, kiedy chce i kiedy jest to dla niego wygodne,
 • proces ubiegania się o środki jest skrócony do minimum i przebiega w całości online.

Finansowanie faktury - ile kosztuje

Faktorzy udostępniający finansowanie faktur pobierają wyłącznie prowizję administracyjną, czyli określony procent od kwoty brutto pojedynczej faktury, tak więc przedsiębiorca nie musi martwić się stałymi kosztami abonamentowymi, takimi jak prowizja za zweryfikowanie kontrahentów, prowizja za podwyższenie limitu czy opłata za zaangażowanie.

Finansowanie faktur - ile trwa oczekiwanie na wypłatę środków?

W finansowaniu faktur - identycznie jak w faktoringu online - procedury weryfikujące zdolność faktoringową są w pełni zautomatyzowane, a formalności ograniczone do niezbędnego minimum. Dzięki temu odzyskanie gotówki z wystawionej faktury jest znacznie szybsze niż w klasycznym faktoringu. W zależności od firmy faktoringowej przekazanie środków trwa od kilkunastu minut do maksymalnie 2-3 dni roboczych (przy czym wydanie decyzji o finansowaniu z reguły zajmuje faktorowi od 5 do 15 minut).

Czy możliwe jest finansowanie faktur bez cesji?

Zdecydowana większość firm oferujących tę odmianę faktoringu działa w oparciu o cesję wierzytelności. Oznacza to, że kontrahenci danego klienta są informowani o przeniesieniu należności na faktora i muszą wyrazić na to zgodę.

Dodajmy w tym miejscu, że faktor wykupuje wierzytelność od przedsiębiorcy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta. W sytuacji, gdy dłużnik nie spłaci należności, przedsiębiorca musi zwrócić faktorowi kwotę zaliczki (wraz z kosztami), a następnie sam windykować należność.

Reasumując, pod względem formalnym finansowanie faktur jest niczym innym jak faktoringiem jawnym z regresem.

Faktoring dla małych firm (mikrofaktoring)

W przypadku mikrofaktoringu mamy do czynienia z usługą faktoringową dedykowaną mikro- i małym przedsiębiorcom, freelancerom oraz start-upom. Jest to więc faktoring adresowany do specyficznej grupy odbiorców, czyli do niewielkich firm cechujących się niskim poziomem obrotów. Tego typu klienci najczęściej:

 • wystawiają miesięcznie od kilku do kilkudziesięciu faktur o niskich wartościach i najczęściej nie posiadają stałych kontrahentów,
 • szukają nowych sposobów na finansowanie bieżącej działalności (ZUS, podatki, pensje pracowników),
 • pragną zaoferować kontrahentom dłuższy termin płatności i tym samym zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku,
 • chcą zabezpieczyć swoją płynność finansową i uniknąć zatorów płatniczych,
 • współpracują z kontrahentami, którzy wymuszają długie terminy spłaty,
 • nie mogą liczyć na kredyt w banku
Różnice między mikrofaktoringiem a faktoringiem klasycznym

Mikrofaktoring

Faktoring klasyczny

Większa dostępność – z mikrofaktoringu mogą skorzystać także firmy, które dopiero rozpoczęły działalność oraz przedsiębiorstwa funkcjonujące w branżach zaliczanych do grupy podwyższonego ryzyka

Środki otrzymują firmy o stabilnej sytuacji finansowej, z odpowiednio długim stażem na rynku oraz wolumenem obrotów

Proces weryfikacyjny jest maksymalnie uproszczony

Udzielenie środków poprzedza drobiazgowa analiza finansowa

Z reguły faktor nie stawia klientom dodatkowych wymagań

Firma musi spełnić dodatkowe warunki, np. prowadzić powtarzalną sprzedaż, zgodzić się na zabezpieczenie wierzytelności w formie pełnomocnictwa lub wykupić ubezpieczenie należności faktoringowych

Mikrofaktoring pozbawiony jest wielu barier typowych dla innych rodzajów faktoringu. Przykładowo: większość instytucji finansowych wymaga, by faktorant działał na rynku co najmniej od roku, posiadał określoną liczbę stałych kontrahentów lub prowadził pełną księgowość. Faktor rozpatrujący wniosek potencjalnego klienta zwraca również uwagę na wielkość obrotów danego przedsiębiorstwa, okres współpracy między przedsiębiorcą a kontrahentem oraz wiarygodność płatników. Co istotne, w faktoringu klasycznym powyższe czynniki mają wpływ nie tylko na decyzję faktoringową, lecz również na wysokość opłat oraz wysokość limitu.

Faktoring online, mikrofaktoring, finansowanie faktur - cechy wspólne

Warto zauważyć, że wszystkie omówione wcześniej odmiany faktoringu posiadają kilka wspólnych aspektów. Tym, co je łączy, jest niemal natychmiastowy dostęp do finansowania - w krótkim czasie od przekazania faktury faktorant otrzymuje gotówkę na konto i może ją przeznaczyć na dowolny cel związany z działalnością firmy.

Kolejną wspólną cechą jest docelowa grupa klientów, potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z usługi. Są to niewielkie firmy, które nie mają szans na kredyt w banku, ponieważ nie spełniają kryteriów dotyczących stażu rynkowego, nie mogą się pochwalić dobrym wynikiem finansowym bądź też działają w tzw. ryzykownych branżach, charakteryzujących się sezonowością przychodów (np. budowlanej lub transportowej).

Listę podobieństw zamyka brak stałych kosztów. Zarówno w mikrofaktoringu, jak i w faktoringu online czy finansowaniu faktur obowiązuje zasada "nie korzystasz, nie płacisz".

Podsumowując, faktoring online, mikrofaktoring i finansowanie faktur są tak naprawdę uproszczonymi wersjami klasycznego faktoringu. Dlatego choć formalnie każda z tych odmian jest nieco innym produktem, to ze względu na wspomniane wyżej podobieństwa są ze sobą często utożsamiane - zarówno przez samych faktorów, jak i ich klientów.

Finansowanie faktur - jak tworzymy nasz ranking

Układając nasz ranking, wzięliśmy pod lupę wyłącznie oferty adresowane do firm z niedużymi obrotami i niewielką liczbą klientów. Dodatkowo sprawdziliśmy, czy faktor udostępnia faktoring online i daje możliwość sfinansowania pojedynczej faktury. Przyjęliśmy też, że na ocenę poszczególnych propozycji decydujący wpływ będą miały następujące kryteria:

 • dzienna stawka prowizyjna za pojedynczą fakturę,
 • limit faktoringowy,
 • wysokość zaliczki,
 • termin płatności faktury przyjętej do sfinansowania i jej minimalna wartość,
 • czas oczekiwania na decyzję faktoringową i wypłatę środków,
 • korzyści i udogodnienia oferowane przez daną firmę faktoringową,
 • dodatkowe produkty faktoringowe (ich opis znajdziesz poniżej).

Najwyżej oceniliśmy te propozycje, które łączą przystępne warunki cenowe z wysoką jakością obsługi i szerokim wachlarzem udogodnień. Wyszliśmy bowiem z założenia, iż dla wielu klientów istotna jest kompleksowość i różnorodność oferty.

Finansowanie faktury a usługi dodatkowe

Przed podpisaniem umowy warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czego tak naprawdę oczekujemy od firmy faktoringowej - czy zależy nam wyłącznie na szybkim zastrzyku gotówki, czy istotne są dla nas również usługi dodatkowe oferowane przez danego faktora. W wielu przypadkach możemy bowiem otrzymać nie tylko finansowanie faktur sprzedaży, lecz również cały szereg rozwiązań, które ułatwią nam prowadzenie biznesu. Do takich dodatkowych opcji należą:

 • weryfikacja wiarygodności i wypłacalności każdego zgłoszonego do faktoringu kontrahenta,
 • zarządzanie należnościami,
 • monitorowanie spłat od kontrahentów,
 • wsparcie w tzw. miękkiej windykacji,
 • finansowanie faktur w obcych walutach.

Ponadto w wielu firmach faktoringowych możemy skorzystać z dodatkowych bonusów, zdecydowanie podnoszących atrakcyjność oferty. Może być to np. wysoki rabat dla stałych klientów, bezpłatny okres tolerowanego opóźnienia, darmowe ubezpieczenie przed niewypłacalnością odbiorców, możliwość sfinansowania tylko części faktury itp.

Podsumowanie

Na zakończenie chcemy zaznaczyć, że nasze zestawienie stanowi jedynie podpowiedź przy wyborze konkretnej oferty. Mamy nadzieję, że dzięki uwzględnionym w rankingu parametrom ocena propozycji poszczególnych faktorów stanie się dla Was o wiele łatwiejsza.