Alior Bank przejmuje BPH. Najważniejsze informacje dla klientów.

Alior Bank przejmuje BPH. Najważniejsze informacje dla klientów. Źródło obrazka: strona Banku BPH

Już wkrótce klientów Banku BPH czeka spora rewolucja. Na początku listopada 2016 r. działalność banku zostanie ograniczona wyłącznie do obsługi klientów indywidualnych posiadających kredyty hipoteczne, natomiast bankowość detaliczna zostanie w całości przejęta przez Alior Bank.

W kwietniu tego roku Alior Bank podpisał z grupą GE Capital umowę nabycia podstawowej działalności Banku BPH, jednak transakcja nie obejmowała portfela kredytów hipotecznych oraz funduszy inwestycyjnych. Strony uzgodniły więc, że przejmowany bank zostanie prawnie podzielony na dwie części. Po podziale Bank BPH będzie obsługiwał wyłącznie klientów indywidualnych w zakresie kredytów hipotecznych, natomiast do Alior Banku zostaną przeniesione wszystkie pozostałe produkty i usługi dedykowane klientom indywidualnym oraz biznesowym.

Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie Banku BPH, jesteśmy w przededniu finalizacji umowy. Na początku listopada 2016 r. planowane jest zakończenie procesu sprzedaży oraz wynikający z tego podział Banku BPH. W ramach fuzji Alior Bank przejmie następujące produkty i usługi:

 • konta osobiste, karty, kredyty gotówkowe, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne, rachunki i kredyty Kasy Mieszkaniowej Banku BPH oraz rachunki i fundusze inwestycyjne w Biurze Maklerskim – zmiana dotyczy klientów indywidualnych;

 • rachunki firmowe oraz produkty kredytowe, depozytowe, oszczędnościowe, skarbowe, inwestycyjne, transakcyjne i finansowania handlu oraz faktoring - zmiana dotyczy klientów SME oraz klientów korporacyjnych.

Osoby, które posiadały w Banku BPH jedynie kredyty hipoteczne, nadal będą obsługiwane przez tę instytucję. W najbardziej skomplikowanej sytuacji znajdą się klienci, którzy np. otworzyli w BPH rachunek osobisty i zaciągnęli kredyt hipoteczny - od dnia podziału staną się klientami dwóch różnych banków.

Reasumując, część klientów Banku BHP zostanie przejęta przez Aliora, część będzie korzystała nadal wyłącznie z usług Banku BPH, jednak niektóre osoby będą posiadały produkty w obu tych instytucjach. Każda z tych grup będzie się musiała liczyć ze sporymi zmianami, choć nie dla wszystkich będą one równie dotkliwe.

Konsekwencje przejścia do Alior Banku

Jak podkreśla biuro prasowe BPH, zmiana nie będzie wymagała od klientów podejmowania żadnych działań, a obsługa produktów będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach. Umowy zawarte z Bankiem BPH pozostaną w mocy i nie będą wymagały podpisywania aneksów.

Bez zmian pozostaną:

 • taryfy opłat, regulaminy i tabele oprocentowania;

 • loginy i hasła do bankowości elektronicznej;

 • wszystkie zlecenia;

 • kody PIN do kart płatniczych (karty debetowe oraz kredytowe pozostaną aktywne i nie trzeba będzie ich wymieniać). Natomiast nowo wydawane karty oraz karty wznawiane w związku z upływem terminu ich ważności będą już oznaczane logo Alior Banku.

Nie zmienią się również dotychczasowe numery infolinii oraz aplikacja mobilna (dla urządzeń z systemem operacyjnym Android oraz iOS).

Osoby, które po podziale staną się klientami Alior Banku, będą nadal obsługiwane w oddziałach oznaczonych logo Banku BPH. Co prawda wszystkie te placówki zostaną przejęte przez Aliora, jednak jeszcze przez pewien czas zachowają oznakowanie Banku BPH. Ich lista będzie dostępna po dniu podziału na stronie www.fuzja.aliorbank.pl.

Ważne! Klienci BPH, którzy w wyniku fuzji staną się klientami Alior Banku, nie będą obsługiwani w placówkach należących do tej instytucji do momentu połączenia operacyjnego obu systemów bankowych.

Z jakimi zmianami muszą liczyć się klienci?

Najważniejsze zmiany czekają klientów korzystających z internetowego serwisu transakcyjnego Banku BPH - będą musieli zapamiętać nowy adres strony do logowania oraz nowe adresy e-mail do kontaktu z bankiem. Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że dotychczasowe loginy i hasła do logowania, a także funkcjonalności systemu pozostaną niezmienione.

Nowe adresy do zapamiętania:

 • www.fuzja.aliorbank.pl – strona internetowa dedykowana klientom posiadającym produkty, które zostaną przeniesione do Alior Banku;

 • https://online-fuzja.aliorbank.pl – pod tym adresem będą dostępne dotychczasowe systemy bankowości elektronicznej Sez@m, BusinessNet i M@kler Plus. Pierwsze logowanie do nowego systemu bankowości elektronicznej po dniu podziału Banku BPH dla obecnych użytkowników systemu Sez@m odbędzie się na dotychczasowych zasadach, po czym system zaleci zmianę hasła. Dla nowych użytkowników wymagana będzie rejestracja na stronie do logowania www.bph.pl;

 • http://mobile.fuzja.aliorbank.pl - nowy adres dla wersji Lite bankowości internetowej dla urządzeń mobilnych z innymi niż Android i iOS systemami operacyjnymi;

 • kontakt1@alior.pl – nowy adres e-mail dla klientów indywidualnych i biznesowych;

 • businessline@alior.pl - adres e-mail dla klientów korporacyjnych.

Od dnia fuzji prawnej obowiązywać będzie także nowy adres korespondencyjny: Alior Bank SA, ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa.

Nowy kod SWIFT

Istotna zmiana nastąpi również w zakresie płatności – modyfikacji ulegnie kod SWIFT (BIC) do rozliczania transakcji zagranicznych i transakcji krajowych w walutach obcych. Od dnia podziału dawnych klientów Banku BPH obowiązuje kod SWIFT (BIC) Alior Banku: ALBPPLPW. Jeżeli zostanie zastosowany:

 • kod SWIFT Banku BPH po dniu podziału - transakcja zostanie zrealizowana, ale czas jej realizacji może się wydłużyć;

 • kod SWIFT Alior Banku przed dniem podziału - transakcja zostanie odrzucona.

Osoby korzystające z kredytu hipotecznego

Po podziale kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych nadal będą prowadzone przez Bank BPH. Do najważniejszych aspektów, które nie ulegną zmianie, należą:

 1. Warunki umowy kredytu hipotecznego, w tym obowiązująca na dzień podziału Banku BPH marża kredytu. Dotyczy to także sytuacji, gdy marża jest uzależniona od posiadania innych produktów, które zostaną przeniesione do Alior Banku. Po dniu podziału marża kredytu hipotecznego nie będzie uzależniona od korzystania z produktów przejętych przez Alior Bank.

 2. Numery rachunków do spłaty rat kredytu hipotecznego (za wyjątkiem rachunków typu Komfort).

 3. Obsługa ubezpieczeń indywidualnych i grupowych oferowanych za pośrednictwem Banku BPH. Dotyczy to przede wszystkim ubezpieczeń na życie i od utraty pracy.

 4. Do kredytów walutowych, które będą spłacane gotówką lub przelewem w złotych polskich, będą miały zastosowanie tabele kursowe Banku BPH, zgodne z zapisami umowy.

 5. Dane do kontaktu z Bankiem BPH, takie jak: adres korespondencyjny, numer infolinii oraz adres strony internetowej i poczty e-mail pozostaną niezmienione.

Zmiany i utrudnienia

Niemniej klienci, którzy pozostaną w Banku BPH, będą musieli się liczyć z pewnymi niedogodnościami. Przede wszystkim obsługa kredytów oraz kontakt z bankiem będą możliwe wyłącznie poprzez kanały zdalne: infolinię, e-mail, za pośrednictwem bankowości internetowej oraz listownie. Po podziale Bank BPH nie będzie posiadał sieci oddziałów i placówek (dotychczasowe staną się częścią Alior Banku).

Bank wprowadzi również nowy system bankowości elektronicznej, do którego będzie można zalogować się poprzez stronę www.bph.pl. W systemie można będzie sprawdzać aktualne zadłużenie, historię spłat oraz wysokość miesięcznej raty kredytu. Informacje te będą dostępne dla kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych obecnie widocznych w systemie Sez@m.

Raty kredytu hipotecznego będzie można spłacać gotówką (także w walutach obcych) bez dodatkowych opłat w oddziałach, które po podziale Banku BPH staną się częścią Alior Banku, lecz nadal będą oznaczone logo Banku BPH. Aktualna lista takich oddziałów będzie dostępna po dniu podziału BPH na stronie www.bph.pl. Kredyt będzie można również spłacać w kasie dowolnego banku świadczącego taką usługę, co może się wiązać z opłatami zgodnymi z taryfą opłat i prowizji danego banku.

Konto w Alior Banku, kredyt w BPH

Osoby, które spłacają obecnie kredyt hipoteczny w BPH i posiadają inne produkty tego banku, po fuzji prawnej z Aliorem staną się zarówno klientami BPH w zakresie kredytu hipotecznego, jak i Aliora w zakresie pozostałych produktów.

Spłata kredytu hipotecznego przelewem z konta osobistego przeniesionego do Alior Banku będzie realizowana na dotychczasowych warunkach, czyli bez opłat. Klienci będą jednak musieli pamiętać, że czas potrzebny do realizacji przelewu pomiędzy bankami ulegnie wydłużeniu.

Natomiast osoby, które do tej pory korzystały z usługi automatycznej spłaty z rachunków w złotych polskich lub rachunków walutowych, zostaną pozbawione tej funkcjonalności ze względu na brak rozwiązań technicznych umożliwiających tę usługę. W zamian Alior Bank proponuje skorzystanie z polecenia zapłaty, które również pozwala na cykliczne regulowanie płatności rat kredytu bez konieczności wydawania każdorazowo dyspozycji. Usługa może być realizowana z konta przeniesionego do Alior Banku, przy czym jej koszt będzie zgodny z taryfą opłat i prowizji tej instytucji bankowej.

Komentarz redakcji

Dzięki fuzji z wydzieloną częścią Banku BPH Alior Bank zdecydowanie umocni swoją pozycję na rynku. Przejmie m.in. portfel kredytowy (bez hipotek) o wartości około 8,5 mld zł, depozyty w kwocie 12 mld zł oraz bazę 2,5 mln klientów (łącznie z byłymi), z czego pół miliona jest aktywnych. Po połączeniu aktywa banku osiągną poziom ok. 60 mld złotych, co uplasuje Aliora na 9 pozycji w sektorze bankowym. Natomiast marka BPH co prawda pozostanie na rynku, jednak bank będzie prowadził działalność w mocno ograniczonym zakresie i zajmował się wyłącznie kredytami hipotetycznymi.

Choć z punktu widzenia Alior Banku fuzja jest niewątpliwie korzystna, niekoniecznie musi się spodobać klientom przejmowanego banku. Jak zawsze w takim przypadku pojawiają się obawy, że nowy właściciel nie wywiąże się ze swoich obietnic i zmieni zasady prowadzenia rachunków. Warto przypomnieć, że taki los spotkał wcześniej klientów Meritum Banku (do przejęcia doszło na początku lutego 2015 r. , a już pod koniec marca Alior wprowadził wysokie opłaty za prowadzenie darmowego dotąd Prostego Konta Osobistego i zmusił klientów do migracji ze starego pakietu na nowy).

Jednak zapewne w okresie przejściowym poprzedzającym pełne połączenie operacyjne (które ma nastąpić w kwietniu 2017 r.) klienci Banku BPH nie będą mieli powodów do niepokoju. Bank deklaruje, że taryfy opłat, marże i tabele oprocentowania pozostaną na razie na niezmienionym poziomie.

Z ostatniej chwili

 • 23.04.2019 10:43

  Czy pomyślałeś o tym, by otworzyć dziecku rachunek bankowy? Jeśli nie - albo masz wątpliwości, czy to ma sens - to podajemy Ci 5 powodów, by to zrobić.

 • 23.04.2019 08:48

  Droga po 100 zł od Santandera do wykorzystania na Pyszne.pl jest niezwykle krótka i łatwa: wystarczy, że wybierzesz jeden z produktów kredytowych banku.

 • 19.04.2019 17:03

  W najnowszej promocji karty Citi Simplicity masz szansę zdobyć smartfon OPPO AX7 o wartości 999 zł.Sprawdź warunki akcji.

 • 19.04.2019 12:21

  Klienci mBanku, korzystający także z usług Kompakt Finanse mogą otrzymać 120 zł. Za co? Za rezygnację z produktów Kompakt Finanse.

 • 19.04.2019 07:47

  Podpisanie umowy o kartę kredytową Visa z ING Banku Śląskiego i aktywne korzystanie z niej przez 4 miesiące oznacza nagrodę -  maks. 160 zł do Pyszne.pl.

 • 19.04.2019 07:41

  Nawet 270 zł mogą zyskać klienci Kompakt Finanse, którzy przeniosą konto do mBanku. Kolejne bonusy czekają za przeniesienie do niego produktów kredytowych.

 • 18.04.2019 14:06

  Wystarczy, że podpiszesz umowę karty kredytowej z ING Bankiem Śląskim i przez 5 miesięcy będziesz z niej aktywnie korzystał, a możesz zyskać nawet 250 zł.

 • 17.04.2019 18:08

  Aktywne korzystanie przez 3 miesiące z karty kredytowej Citi Simplicity zostanie nagrodzone przez Citi Handlowy bonem o wartości 400 zł na Allegro.pl.

 • 17.04.2019 15:43

  Za rezygnację z usług Kompakt Finanse i powierzenie finansów swojej firmy tylko mBankowi, możesz teraz zyskać 60 zł.

 • 17.04.2019 11:31

  Zdrapki i tokeny przemijają. Zastąpiły je SMS-y autoryzacyjne. Ostatnio kolejne banki udostępniają klientom mobilną autoryzację

Pominęliśmy coś ważnego? Napisz do nas!

Wiadomości

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej szczegółów w polityce prywatności.